Mapa Biuletynu

 WYBORY
  · Wybory Prezydenta RP 2020
  · Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  · Wybory do Izb Rolniczych 2019
  · Wybory Ławników 2019
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  · Wybory Samorządowe 2018
  · Wybory Parlamentarne 2015
  · Wybory Samorządowe 2014
  · Wybory Prezydenta RP 2015
  · Wybory Ławników 2015
  · Referendum Ogólnokrajowe 2015
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 NASZA GMINA
  · O Gminie
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Nieodpłatna Pomoc Prawna
  · Ochrona Danych Osobowych
  · Konsultacje Społeczne
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada Miejska
  · · Skład Rady
  · · Składy Komisji
  · · Oświadczenia majątkowe radnych
  · Burmistrz
  · · Podstawowe Dane
  · · Oświadczenie majątkowe
  · Urząd miejski
  · · Podstawowe dane
  · · Oświadczenia majątkowe
  · Sołtysi i Rady Sołeckie
  · Jednostki organizacyjne
  · · Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · Szkoła Podstawowa w Kaliskach
  · · Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie
  · · Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim
  · · Zespół Szkół w Kłóbce
  · · Ośrodek Kultury
  · · Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim
  · Rekrutacja pracowników
  · · Klauzula informacyjna dotycząca naboru
  · · Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania
 REGULAMINY
  · Regulamin Organizacyjny
  · Regulamin Pracy
  · Regulamin Etyki
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Wykaz spraw i sposób załatwiania
  · · DOWODY OSOBISTE
  · · DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
  · · · Wpis do CEIDG
  · · · Wykreślenie wpisu z CEIDG
  · · · Zawieszenie/Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
  · · · Zmiana wpisu w CEIDG
  · · · Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  · · · Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  · · MAŁŻEŃSTWA NARODZINY ZGONY
  · · · Rejestracja urodzeń
  · · · Rejestracja zgonu - Akt zgonu
  · · · Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw, zgonów
  · · · Zawarcie oraz Rejestracja małżeństw
  · · · Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa
  · · MELDUNKI
  · · · Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL
  · · · Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów ewidencji ludności
  · · · Wymeldowanie z pobytu czasowego
  · · · Wymeldowanie z pobytu stałego
  · · · Wymeldowanie decyzją administracyjną
  · · · Zameldowanie cudzoziemców
  · · · Zameldowanie na pobyt czasowy
  · · · Zameldowanie na pobyt stały
  · · MIESZKANIA
  · · · Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  · · NIERUCHOMOŚCI
  · · · Podział nieruchomości
  · · · Rozgraniczenie nieruchomości
  · · · Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
  · · · Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  · · · Inne
  · · OCHRONA ŚRODOWISKA
  · · · Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  · · · Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
  · · PODATKI
  · · · Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  · · · Podatek od nieruchomości od osób prawnych
  · · · Podatek od środków transportu osób fizycznych
  · · · Podatek od środków transportu osób prawnych
  · · · Zwrot podatku akcyzowego
  · · · Inne
  · · POZOSTAŁE
  · · · Dostęp do informacji publicznej
  · · · Przyjmowanie skarg i wniosków
  · · · Zezwolenie na utrzymywanie psa
  · · · Zorganizowanie zabawy
  · · · Pozostałe
  · · SPRAWY BUDOWLANE
  · · · Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  · · · Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  · · · Wydanie zezwolenia lokalizację zjazdu z drogi gminnej
  · · · Zajęcie pasa ruchu drogowego
  · · · Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
  · · ŚWIADCZENIA RODZINNE
  · · · Świadczenia pielęgnacyjne
  · · · Świadczenia rodzinne
  · · · Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
  · · · Fundusz alimentacyjny
  · Lobbing
  · Zgłoszone zgromadzenia publiczne
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · Protokoły
  · · Z posiedzeń Rady
  · · Z posiedzeń Komisji
  · Nagrania z Sesji Rady Miejskiej
  · · Nagrania z Sesji 2018-2023
  · Opłaty i podatki
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · · Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Lubień Kujawski
  · · Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  · Rejestr działalności regulowanej
  · Zarządzenia Burmistrza
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · Obwieszczenia
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · · Uchwały budżetowe
  · Wykonanie Budżetu
  · Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  · Kontrola Zarządcza
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień
  · Zamówienia Publiczne
  · Zamówienia Publiczne których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro
  · Gospodarka Nieruchomościami
  · · Przetargi
  · · Wykaz nieruchomości do zbycia
 OCHRONA ŚRODOWISKA
  · Wnioski o wydanie decyzji
  · · Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  · · Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  · Decyzje
  · · Decyzje o zezwolenie na usunięcie drzew
  · · Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  · Postanowienia
  · Inne
  · Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  · Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
  · Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
 OŚWIATA
 Żłobek Samorządowy 'Dworkowe Skrzaty'
  · Informacje Ogólne
  · Statut
  · Zarządzenia
  · Ogłoszenia
  · Rekrutacja dzieci do Żłobka
 Ośrodek Pomocy Społecznej
  · Informacje Ogólne
  · Świadczenia Rodzinne
  · Pomoc Społeczna
  · Rodzina 500+
  · Oferty i Przetargi
  · Senior+
 AKTUALNOŚCI