Rekrutacja dzieci do Żłobka

Rekrutacja do Żłobka Samorządowego „Dworkowe Skrzaty”
 
Zgodnie z uchwałą Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W przypadku , gdy niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym dziecko może pozostać w Żłobku do ukończenia 4 roku życia. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Lubień Kujawski. Do Żłobka mogą zostać przyjęte także dzieci rodziców, którzy wykonują prace na terenie Gminy Lubień Kujawski. 

Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok, a dzieci przyjmowane są do Żłobka w miarę posiadania wolnych miejsc. 

W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do Żłobka przekracza liczbę wolnych miejsc, brane są pod uwagę następujące równoważne kryteria, weryfikowane na podstawie stosownych oświadczeń składanych na piśmie.dzieci, których rodzic znajdzie pracę lub będzie poszukiwał pracy w związku z korzystaniem z opieki żłobkowej, 
  • dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo lub uczących się, 
  • dzieci rodzica samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), 
  • dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, 
  • dzieci rodzica, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, 
  • dzieci z rodzin wielodzietnych (troje lub więcej dzieci); 
  • dzieci objęte pieczą zastępczą.
   
Maksymalna liczba dzieci w Żłobku wynosi 30. Dziecko nieprzyjęte do Żłobka z powodu braku wolnych miejsc jest zapisywane na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci spełniające kryteria określone w ust. 4, zgodnie z kolejnością ich wpisu na liście rezerwowej. W dalszej kolejności przyjmowane są pozostałe dzieci, zgodnie z kolejnością ich wpisu na liście rezerwowej. Dzieci rodziców spoza Gminy Lubień Kujawski będą przyjmowane do Żłobka tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Lubień Kujawski i posiadania wolnych miejsc w Żłobku.   

W przypadku trwającej nieprzerwanie, dłużej niż 30 dni, usprawiedliwionej nieobecności dziecka w Żłobku, dyrektor Żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka, na czas jego planowanej dalszej nieobecności, inne dziecko.   

Przyjęcie dziecka na zastępstwo dziecka nieobecnego następuje zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej, według zasad określonych w ust. 6. Przyjęcie musi być poprzedzone pisemnym oświadczeniem rodzica dziecka nieobecnego o planowanym czasie trwania nieobecności.   

Rodzice zainteresowani posłaniem dziecka do Żłobka powinni złożyć formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj (14kB) word

Formularze można składać poprzez pocztę elektroniczną na adres: zlobeksamorzadowy@lubienkujawski.pl lub osobiście w siedzibie Żłobka ul. 1 Maja 44a, Lubień Kujawski.

W przypadku spełnienia  kryteriów rodzice będą zobowiązani do złożenia  wszystkich dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załączniki do regulaminu organizacyjnego Żłobka. 

Więcej informacji można uzyskać u dyrektora Żłobka Samorządowego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki.   

Godziny otwarcia w miesiącu czerwcu: 
Poniedziałek 7.30 – 15.30 
Wtorek 7.30 – 16.00 
Środa 7.30 – 15.30 
Czwartek 7.30 – 15.30 
Piątek 7.30 – 15.00

metryczka


Wytworzył: Dawid Ciemski (12 czerwca 2019)
Opublikował: Piotr Przybysz (12 czerwca 2019, 10:55:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1959