Obwieszczenia

Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa oświetlenia drogowego na dz. 37 obr. Narty i 6 obr. Morzyce

Lubień Kujawski dn. 02.02.2023 r. INW.6733.1.2023       Obwieszczenie o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.01.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 26.01.2023r. INW.6220.15.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie utworzenia wykazu kąpielisk w 2023 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO z dnia 09 stycznia 2023 r  Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) zawiadamiam   że w dniu  09 stycznia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.01.2023 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Lubień Kujawski, dnia 03.01.2023r.   INW.6220.15.2022       OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.01.2023 r. o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 03.01.2023 r. INW.6220.34.2021     OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Baruchowo z dnia 22.12.2022 nr. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Budowie w obrębie Grodno, gmina Baruchowo elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 23 MW" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20.12.2022 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 20.12.2022 r. INW.6220.22.2021     OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 6733.10.2022 -przebudowa stacji elektroenergetycznej GPZ

  Lubień Kujawski dn. 15.12.2022 r. INW.6733.10.2022                   OBWIESZCZENIE Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Baruchowo z dnia 06.12.2022 r. o wydaniu postanowienia

Dotyczy nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębie Grodno, gmina Baruchowo elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 23MW zlokalizowanego na działkach o nr [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 08.12.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 08.12.2022r. INW.6220.11.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wydaniu postanowienia stwierdząjacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na srodowisko

Lubień Kujawski, dnia 01.12.2022 r. INW.6220.34.2021 ObwieszczenieNa podstawie art. 9, 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24.11.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 24.11.2022r. INW.6220.4.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach-przebudowa stacji elektroenergetycznej GPZ 110/15 KV

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujaw3skiego z dnia 17.11.2022 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Lubień Kujawski, dnia 17.11.2022 r. INW.6220.22.2021 ObwieszczenieNa podstawie art. 9, 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.11.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Lubień Kujawski, dnia 16.11.2022r.   INW.6220.11.2022       OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.11.2022 r. o wydaniu zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 15.11.2022 r. INW.6220.12.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 08.11.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 08.11.2022 r. INW.6220.27.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o WZ -budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,6MWp na dz. 136 w obrębie Rzeżewo - Morzyce

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.11.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 04.11.2022 r. INW.6220.10.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy znak INW.6730.31.2022 -budowa budynku letniskowego na dz. 73/9 obręb Wiktorowo

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.10.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 31.10.2022 r. INW.6220.26.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa masztu flagowego na dz. nr ewid. 458 obr. Miasto Lubień Kujawski.

  Lubień Kujawski dn. 31.10.2022 r. INW.6733.9.2022                     OBWIESZCZENIEZgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wszczeciu postepowania o wydanie decyzji celu publicznego-przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV na dz. 45/2 i 48/10 obręb Kaliska

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19.10.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 19.10.2022r.   INW.6220.4.2022     OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.10.2022 r. o zgromadzonych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Lubień Kujawski, dnia 18.10.2022r.   INW.6220.12.2022       OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.10.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 18.10.2022 r. INW.6220.33.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zaiwerających informacje o środowisku i jego ochronie-zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 13.10.2022 r.  INW.6720.1.2021   OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 2, 4a, 5, 7, 23 d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.10.2022 r.

  Lubień Kujawski, dnia 10.10.2022 r.   INW.6220.27.2021      OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Lubień Kujawski dnia 10.10.2022 r. INW.6720.1.2021   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 07.10.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 07.10.2022r.   INW.6220.10.2022     OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o zebranych dowodach-budowa masztu flagowego na dz. 458 obr. Miasto Lubień Kujawski w toku post. o wydanie decyzji celu publicznego.

        Lubień Kujawski dnia 07.10.2022 r. INW.6733.9.2022                 OBWIESZCZENIE   Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.10.2022 r o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Lubień Kujawski, dnia 04.10.2022r.   INW.6220.26.2021     OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach-budowa b. rekreacji indywidualnej dz. 73/9 obr. Wiktorowo.

Lubień Kujawski 29.09.2022 r. INW.6730.31.2022     Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego   Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23.09.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Lubień Kujawski, dnia 23.09.2022r.   INW.6220.33.2021     OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach  Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV na dz. 29/2, 32/1, 33/2, 33/3, 68/7 i 68/8, obr. Gagowy Nowe

  Lubień Kujawski dn. 13.09.2022 r. INW.6733.8.2022                     OBWIESZCZENIE Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13.09.20222 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 13.09.2022 r. INW.6220.12.2022 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa maszty flagowego na dz. nr ewid. 458 obręb Miasto Lubień Kujawski.

INW.6733.9.2022                           Lubień Kujawski dn. 12.09.2022 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 5 września 2022 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Lubień Kujawski, dnia 5 wrzesień 2022 r. INW.6220.27.2021 OBWIESZCZENIENa podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni we Włocławku z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic: Pogodnej, Szkolnej, Wojska Polskiego i 22 Lipca w Lubieniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.08.2022 r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lubień Kujawski dnia 26.08.2022 r. INW.6220.9.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.08.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 26.08.2022 r. INW.6220.6.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji celu pulicznego INW. 6733.6.2022

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12.08.2022 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 12.08.2022 r. INW.6220.11.2022 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających         Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.08.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lubień Kujawski, dnia 03.08.2022r.   INW.6220.9.2022      OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.08.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 03.08.2022r.   INW.6220.6.2022       OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.08.2022 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Lubień Kujawski, dnia 2 sierpnia 2022 r. INW.6220.26.2021 OBWIESZCZENIENa podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie celu publicznego-budowa linii elektroenergetycznej w m. Gagowy Nowe

INW.6733.8.2022                                       & [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-rozbudowa i przebudowa budynków CK i OSP w Lubieniu Kujawskim

  Lubień Kujawski dn. 12.07.2022 r. INW.6733.5.2022                     OBWIESZCZENIE Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w M. Bagno i Gagowy Nowe

    Lubień Kujawski dn. 11.07.2022 r. INW.6733.6.2022                     OBWIESZCZENIE Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-przebudowie budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim na terenie działki nr 363/10, położonej w obr. miasta Lubień Kujawski

  Lubień Kujawski dn. 11.07.2022 r. INW.6733.4.2022                     OBWIESZCZENIE Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek 182/22, 182/30, 182/31 obr. Kłóbka, gmina Lubień Kujawski.

  Lubień Kujawski dn. 11.07.2022 r. INW.6733.7.2022                     OBWIESZCZENIE Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23.06.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 23.06.2022 r. INW.6220.10.2022 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających        Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie zmiany decyzji celu publicznego-rozbudowa budynku gospodarczo- garażowego wraz z dobudową wiaty na dz. 162 obręb Kłóbka

    Lubień Kujawski dnia 23.06.2022 r. INW.6733.4.2021                 OBWIESZCZENIE         Zgodnie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających oraz o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji celu publicznego- przebudowa i rozbudowa OSP i CK

INW.6733.5.2022               OBWIESZCZENIE                   Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji celu publicznego oraz o zebranych dowodach przed wydaniem ww. decyzji

  Lubień Kujawski dnia 15.06.2022 r. INW.6733.4.2022                 OBWIESZCZENIE         Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.06.2022 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 14.06.2022 r. INW.6220.9.2022 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Narty na dz. 1 i 37

  Lubień Kujawski dn. 10.06.2022 r. INW.6733.1.2022                     Obwieszczenie Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.06.2022 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających

Lubień Kujawski, dnia 03.06.2022 r. INW.6220.8.2022 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.05.2022 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 31.05.2022r. INW.6220.3.2022 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20.05.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 20.05.2022r. INW.6220.32.2021 ZAWIADOMIENIE Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.02.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 18.05.2022r.   INW.6220.3.2022       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dn. 13.05.2022 r. INW.6733.4.2021       Obwieszczenie   o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks [...]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na dz. nr 41, obręb 0035 Szewo Grabina, urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych- studni głębinowej nr 1, wykonanie [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w toku post. o wydanie decyzji celu publicznego

                                            [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.05.2022 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Lubień Kujawski, dnia 04.05.2022 r. INW.6220.6.2022 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.04.2022 r. p zebranych dowodach i materiałach

  Lubień Kujawski, dnia 28.04.2022r.   INW.6220.32.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19.04.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 19.04.2022r. INW.6220.15.2020 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o zebranych dowodach i materiałach z dnia 14.04.2022 r.

Lubień Kujawski, dnia 14.04.2022r.   INW.6220.2.2022     OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. narty na dz. nr ewid. 1 i 37

INW.6733.1.2022                                       & [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.04.2022 r.

Lubień Kujawski dnia 12.04.2022r. INW.6220.31.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-6733.7.2021

                                           [...]

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 31.03.2022 r. Rol.6162.2.2021

Aneks nr 1/2021 Do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu n a okres od 01.01.2014 do 31.12.2023 dla działek o nr ewidencyjnych 65/1 oraz 65/2 (pierwotnie działka nr 65) w obrębie Sławęcin, gmina Lubień Kujawski. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 22.03.2022 r. o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 22 marzec 2022 r. INW.6220.27.2021       Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21.03.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach prze wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Lubień Kujawski, dnia 21.03.2022r.   INW.6220.15.2020     ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.03.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 17.03.2022r.   INW.6220.31.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.03.2022 r. o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski 16.03.2022 r. INW.6220.27.2021 OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA   Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.03.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 16.03.2022 r. INW.6220.30.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.03.2022 r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzje ostateczną.

Lubień Kujawski dnia 15.03.2022 r. INW.6220.29.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.03.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 14.03.2022r. INW.6220.25.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24.02.2022 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Lubień Kujawski, dnia 24.02.2022 r. INW.6220.5.2022 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 08.02.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 08.02.2022r.   INW.6220.30.2022       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 07.02.2022 r o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałąjących

Lubień Kujawski, dnia 07.02.2022 r. INW.6220.4.2022 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 07.02.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów współdziałających

Lubień Kujawski, dnia 07.02.2022 r. INW.6220.3.2022 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.02.2022 r, o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawki, dnia 03.02.2022 r. INW.6220.19.2021/2022 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE O wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie z art. 10 § [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.02.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem zmiany decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 03.02.2022r.   INW.6220.29.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.02.2022 r. o wydaniu postanowienia

Lubień Kujawski, dnia 03.02.2022r. INW.6220.27.2021 Obwieszczenie Na podstawie art. 9, 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. [...]

Obwieszczenie Burmistza Lubienia Kujawskiego z dnia 01.02.2022 r. o zgromadzonych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 01.02.2022r.   INW.6220.25.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.01.2022 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Lubień Kujawski, dnia 27.01.2022 r. INW.6220.2.2022 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w toku postępowania o zmianę decyzji celu publicznego

                                            [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO z dnia 3 stycznia 2022 r

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO z dnia 03 stycznia 2022 r Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368.) zawiadamiam   że w dniu  03 stycznia 2022 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.12.2021

Lubień Kujawski dnia 31.12.2021r. INW.6220.23.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-rewitalizacja parku w Lubieniu Kujawskim na dz. 305/3, 306, 307/4

INW.6733.8.2021                                        [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.12.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 28.12.2021r. INW.6220.19.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy-budowa farmy fotowoltaicznej na dz. 69 obręb Błędowo

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. Kłóbka

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.12.2021 r. o zgromadzonych dowodach i materiałach

  Lubień Kujawski, dnia 14.12.2021r.   INW.6220.23.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 07.12.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Lubień Kujawski, dnia 07.12.2021r.   INW.6220.19.2021     OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.12.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpienia do organów współdziałających.

Lubień Kujawski, dnia 06.12.2021 r. INW.6220.34.2021 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.12.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpienia do organów współdziałających

Lubień Kujawski, dnia 06.12.2021 r. INW.6220.33.2021 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.12.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów współdziałających.

Lubień Kujawski, dnia 06.12.2021 r. INW.6220.32.2021 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.12.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów współdziałających

Lubień Kujawski, dnia 06.12.2021 r. INW.6220.31.2021 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.12.2021 r. w sprawie wydania decyzji

INW.6220.28.2021                                   Lubień Kujawski 03.12.2021 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji celu publicznego znak iNW.6733.4.2021

Lubień Kujawski dn. 01.12.2021 r. INW 6733.4.2021       Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.11.2021 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o wystąpieniu o uzgodnienie raportu

Lubień Kujawski 26.11.2021 r. INW. 6220.15.2020 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o wystąpieniu o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.11.2021 r. o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 26 listopad 2021 r. INW.6220.15.2020       Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 18.11.2021 r. INW.6220.30.2021 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.11.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 18.11.2021 r. INW.6220.29.2021         Obwieszczenie Zawiadomienie O wszczęciu postępowania administracyjnego o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20.10.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 20.10.2021r. INW.6220.11.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19.10.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 19.10.2021r. INW.6220.7.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. Kłóbka

INW.6733.5.2021                                       & [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.09.2021 r.o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

INW.6220.26.2021                                 Lubień Kujawski 15.09.2021 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.09.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Lubień Kujawski, dnia 02.09.2021r.   INW.6220.7.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.09.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 02.09.2021 r. INW.6220.25.2021 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.08.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 27.08.2021r. INW.6220.17.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25.08.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 25.08.2021r. INW.6220.18.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy-budowa budynku rekreacji indywidualnej na dz. nr ewid. 73/11 obręb Wiktorowo

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11.08.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Lubień Kujawski, dnia 11.08.2021r.   INW.6220.11.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.08.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 06.08.2021r.   INW.6220.17.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.08.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 06.08.2021r. INW.6220.14.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29.07.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach

  Lubień Kujawski, dnia 29.07.2021r.   INW.6220.18.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego- rozbudowa budynku gospodarczo-garazowego wraz z dobudową wiaty w m. Kłóbka dz. 162

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21.07.2021 nr. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów opiniujących

Lubień Kujawski, dnia 21.07.2021 r. INW.6220.23.2021 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE   o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających      Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydanie decyzji o warunkach zabudowy-budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku garażu na dz. nr ewid. 73/11 obręb Wiktorowo

Lubień Kujawski 21.07.2021 r. INW.6730.32.2021     Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19.07.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 19.07.2021r. INW.6220.18.2020 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.07.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 15.07.2021r. INW.6220.10.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.07.2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Lubień Kujawski, dnia 15.07.2021 r. INW.6220.22.2021 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13.07.2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 [...]

Obwieszczenie o wydaniu opinii oraz o zebranych dowodach i materiałach w toku postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-rozbudowa budynku gospodarczo-garażowego i dobudowa wiaty w m. Kłóbka dz. 162

Lubień Kujawski dn. 30.06.2021 r. INW.6733.4.2021                 OBWIESZCZENIE         Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej na dz. 69 obręb Błędowo.

  Lubień Kujawski, dnia 23.06.2021r.   INW.6220.14.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.06.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego   (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11.06.2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE   o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.06.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci gazowej w m. Lubień Kujawski

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 02.06.2021 r. INW.6220.17.2021 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE   o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 01.06.2021r.   INW.6220.10.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Lubień Kujawski dnia 26.05.2021  INW.6721.1.2020   OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 2, 4a, 5, 7, 23 d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-rozbudowa budynku gospodarczo-garażowego na dz. 162 obr. Kłóbka

INW.6733.4.2021                                       & [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla obszaru położonego w obrębach Kaliska i miasto Lubień Kujawski (strefa mieszkalno-przemysłowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Lubień Kujawski dnia 24.05.2021 r. INW.6721.1.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

Lubień Kujawski, dnia 06.05.2021 r. INW.6220.14.2021 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.04.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

 Lubień Kujawski, dnia 27.04.2021r.   INW.6220.5.2021       OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.04.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 26.04.2021r. INW.6220.1.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.04.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 15.04.2021r. INW.6220.2.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13.04.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lubień Kujawski, dnia 13.04.2021 r. INW.6220.11.2021 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając na podstawie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 07.04.2021r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o wystąpieniu o uzgodnienie raportu

Lubień Kujawski 07.04.2021 r. INW. 6220.18.2020 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą w Lubieniu Kujawskim.

INW.6733.3.2021                            Lubień Kujawski dn. 24.03.2021 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.03.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 18.03.2021 r. INW.6220.7.2021 OBWIESZCZENIEZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.03.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Lubień Kujawski, dnia 17.03.2021r.   INW.6220.1.2021       OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach-cel publiczny w m. Czaple Wieś

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12.03.2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 12.03.2021 r. INW.6220.18.2020     OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.) w związku z art. 74 ust. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.03.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lubień Kujawski, dnia 04.03.2021 r. INW.6220.5.2021 OBWIESZCZENIEZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.02.2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów wspódziałających

Lubień Kujawski, dnia 16.02.2021 r. INW.6220.2.2021 OBWIESZCZENIEZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.02.2021 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Lubień Kujawski, dnia 10.02.2021 r. INW.6220.18.2020 Obwieszczenie Na podstawie art. 9, 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego- budowa linii kablowej sn i nn w obr. Czaple Wieś na dz. 77, 78/1, 78/2, 86

INW.6733.2.2021                          Lubień Kujawski dn. 22.01.2021 r.     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania    Zgodnie z art. 61 § 4 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.014.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

Lubień Kujawski, dnia 15.01.2021 r.  INW.6220.1.2021 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE   o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających           Burmistrza [...]

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO z dnia 04 stycznia 2021 r

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO z dnia 04 stycznia 2021 r Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - budowa dwóch linii kablowych średniego napięcia w m. Krzewie i Kaliska

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13.11.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 13.11. 2020 r.  INW.6220.18.2020         Obwieszczenie Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowie dwóch linii kablowych średniego napięcia SN-15kV na dz. 66, 74, 115, 138, 148, 133 i 142 Bagno

                                                                 Lubień Kujawski [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających oraz o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji-budowa linii kablowej SN-15kV w obr. Bagno

                                                                      [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.09.2020 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i opinii uzgadniających projekt decyzji dla inwest. budowa instalacji cieplno-technologicznej kotłowni gazowej w Centrum Kultury

  Lubień Kujawski dn. 15.09.2020 r. INW.6733.8.2020               OBWIESZCZENIE                  [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach-cel publiczny-budowa sieci kablowej w m. Krzewie II

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.09.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 04.09.2020 r.  INW.6220.10.2020 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.08.2020 r. w sprawie wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Lubień Kujawski, dnia 18.08.20220 r.  INW.6220.15.2020 Obwieszczenie Na podstawie art. 9, 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 [...]

Obwieszczenie z dnia 13.08.2020 r. Burmistrza Lubienia Kujawskiego o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 13.08.2020 r.    INW.6220.10.2020       Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach    Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

wydanie decyzji o warunkach zabudowy-budowa budynku rekreacji indywidualnej na terenie dz. nr ewid. 73/28 obręb Wiktorowo

                                                                      [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.08.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 03.08.2020 r.  INW.6220.12.2020 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30.07.2020 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 30.07.2020r.    INW.6220.15.2020       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach    Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa sieci gazowej w Lubieniu Kujawskim

                                                                      [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.07.2020 r. o zebranych dowodach i materiałach

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach    Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy- budowa budynku rekreacji indywidualnej i garażu w m. Wiktorowo

Lubień Kujawski 09.07.2020 r. INW.6730.28.2020     Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego    Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie wydanym postanowieniu uzgadniającym proejkt decyzji celu publicznego i o zebranych dowodach-budowa sieci gazowej ETAP II w Lubieniu Kujawskim

Lubień Kujawski dn. 19.06.2020 r. INW.6733.1.2020               OBWIESZCZENIE                    [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 12.06.2020 r.  INW.6220.9.2020 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 09.06.2020 r.  INW.6220.5.2020 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.6.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 03.06.2020 r.  INW.6220.7.2020 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie -budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Lubień Kujawski

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Lubień Kujawski, dnia 25.05. 2020 r.  INW.6220.12.2020         Obwieszczenie Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Bilno na działce nr ewid. 70/7

                                                                      [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.05.2020 r. o zebranych dowodach i materiałąch przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 18.05.2020r.    INW.6220.9.2020       Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach    Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.05.2020 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Lubień Kujawski, dnia 18.05.2020r.    INW.6220.7.2020       Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach    Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 15.05.2020r.    INW.6220.5.2020       Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach    Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.05.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11.05.2020 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lubień Kujawski, dnia 11.05.2020 r.  INW.6220.3.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11.05.2020 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszcz eciu postępowania administracyjnego o wydanie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia    Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa linii elektroenergetycznych w m. Krzewie II i Kaliska

                                           [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zebranych dowodach-cel publiczny budowa linii energetycznej w m. Beszyn

Lubień Kujawski dn. 24.03.2020 r. INW.6733.16.2019  OBWIESZCZENIE Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.03.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia    Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistzra Lubienia Kujawskiego z dnia 16.03.2020 r. o wpływie wniosku o zawieszenie postępowania w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie o wpływie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Na podstawie art. 10 § 1 oraz 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.03.2020 r. o wpływie wniosku o zawieszenie postępowania w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wpływie wniosku o zawieszenie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Na podstawie art. 10 § 1 oraz 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.03.2020 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowikowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach    Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.03.2020 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia    Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i decyzji uzgadniających oraz zebranych dowodach i materiałach-decyzja celu publicznego w m. Krzewie i Kaliska

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wniesieniu korekty wniosku o wydanie decyzji celu publicznego w m. Beszyn

                                           [...]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie [astwowego Gospodartwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05 lutego 2020 r. o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek Pana Arkadiusza Neczyńskiego, działajacego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia celu publicznego-budowa stacji bazowej w m. Kaliska dz.89

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego w m. Gagowy Nowe

                                                                      [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

  Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia    Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Obwieszczenie Burmistza Lubienia Kujawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia    Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia

  Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia    Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-remont domu seniora oraz żłobka samorządowego w Lubieniu Kujawskim

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistza Lubienia Kujawskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2020-2023"

Obwieszczenie  Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia.

Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia    Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Wiktorowo

                                           [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO z dnia 02 stycznia 2020 r

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534, 1495, 2170. )zawiadamiamże w dniu 02 stycznia 2020 r. został wywieszony projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wykazu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-cel publiczny-przebudowa linii napowietrznej SN-15kV na kablowa w obrebie Krzewie II i Kaliska

INW.6733.17.2019                                        [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Kaliska na dz. nr ewid. 89

                                                                      [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji-budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Wiktorowo na dz. 15/1, 9/8, 11

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji celu publicznego-remont domu seniora i żłobka w Lubieniu Kujawskim

INW.6733.14.2019                                        [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach    Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa sieci energetycznej SN i nN w m. Gagowy Nowe

INW.6733.15.2019                                        [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa sieci SN I nN w m. Chojny gm. Lubień Kujawski oraz Unisławice , gm. Kowal

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa wodociągu w m. Gliznowo

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-siec elektroenergetyczna w obrębie Rutkowice, Kamienna

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. Wiktorowo na dz. nr ewid. 15/2, 11, 9/8

INW.6733.13.2019                                        [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy-budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na dz. 313/26, 313/27, 313/29 w Lubieniu Kujawskim

Lubień Kujawski 29.10.2019 r. INW.6730.37.2019       Obwieszczenie o wydaniu decyzji    Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach-zmiana decyzji celu publicznego-rozbudowa OSP Krzewie

                                          &n [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przesieszięcia

Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia    Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-rekonstrukcja zabytkowego młyna w m. Kłóbka dz. nr ewid. 153 i 36

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających oraz o zebranych dowodach-budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Gliznowo

                                                                      [...]

Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o zabranych materiałach i dowodach-wydanie decyzji o warunkach zabudowy-budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastruktura techniczna na dz. 313/26, 313/27, 313/29 w Lubieniu Kujawskim.

Lubień Kujawski 27.09.2019 r.  INW.6730.37.2019     Obwieszczenie w sprawie zawiadomieniu stron o zebraniu materiału dowodowego   Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających oraz o zebranych dowodach-rekonstrukcja zabytkowego młyna w Kłóbkce

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-cel publiczny-budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w n. Narty, działka 140

INW.6733.12.2019                                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-w sprawie zmiany decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dn. 16.09.2019 r.  INW 6733.9.2017       Obwieszczenie        o wszczęciu postępowania       Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49  i 155 ustawy z dnia [...]

Obwieszczeniu o wszczęciu postępowania-cel publiczny 6733.11.2019

INW.6733.11.2019                                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6733.9.2019

INW.6733.9.2019                                       & [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie dec. celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. Gliznowo

INW.6733.10.2019                                        [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 6733.6.2019

INW.6733.6.2019                                                                  [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -cel publiczny-rekonstrukcja zabytkowego młyna wodnego w m. Kłóbka ,dz. 153 i 36

INW.6733.8.2019                                       & [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05.08.2019 r.

Obwieszczenie  Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 23.07.2019 r.

Podaje sie do publicznej wiadomości, że w sparwie doprowadzenia do zgodnośći zapisów w operacie ewidencji gruntów w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów został zgromadzony materiał dowodowy. Przedmiotem postępowania są [...]

Obwieszczenie o postanowieniach uzgadniających i zebranych dowodach -cel publiczny

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu oraz o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji - Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj. (Łanięta)

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających oraz o zebranych dowodach i materiałach-przebudowa sieci elektroenergetycznej w m. Krzewie

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. remont budynku dawnej starej oficyny wraz z zagosp. terenu na dz. 231/17 w m. Gliznowo oraz o zebranych dowodach

OBWIESZCZENIE                    Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2018, poz. [...]

Obwieszczenie INW.6733.4.2019

                                                                      [...]

Obwieszczenie INW.6733.3.2019

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji INW.6733.2.2019

                                                                      [...]

Obwieszczenie INW.6733.1.2019

                                                                      [...]

Obwieszczenie INW.6733.7.2019

  INW.6733.07.2019                                     &n [...]

Obwieszczenie INW.6733.06.2019

  INW.6733.06.2019                                     &n [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie INW.6733.03.2019

  Lubień Kujawski, dnia 17 maja 2019r.    INW.6733.03.2019       Obwieszczenie    Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak INW.6733.1.2017.2018.2019

                                           [...]

INW.6733.2.2019

    Lubień Kujawski, dnia 6 maja 2019 r.    INW.6733.2.2019       Obwieszczenie   Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

INW.6733.1.2019

    Lubień Kujawski, dnia 6 maja 2019 r.    INW.6733.1.2019   Obwieszczenie     Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie INW.6733.04.2019

    INW.6733.04.2019                                   &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie znak: INW.6733.02.2019

Lubień Kujawski, dnia 10.04.2019 r.    INW.6733.02.2019       Obwieszczenie    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 [...]

Obwieszczenie INW.6733.03.2019

INW.6733.03.2019                                        [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

  Lubień Kujawski, dnia 22.03.2019 r.    INW.6733.02.2019      Obwieszczenie                    Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: INW.6733.09.2018.2019

Lubień Kujawski, dnia 20.03.2019 r.    INW.6733.09.2018.2019       Obwieszczenie    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z [...]

INW.6733.08.2018.2019

Lubień Kujawski dnia. 19.02.2019 r. INW.6733.08.2018.2019                    [...]

INW.6733.1.2017.2018.2019

Lubień Kujawski, 18.02.2019 r.   INW.6733.1.2017.2018.2019   Obwieszczenie Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. [...]

Obwieszczenie INW.6733.1.2019

INW.6733.1.2019                                                                [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO z dnia 03 stycznia 2019 r

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2018  r. poz. 2268 z późn. zm.)  zawiadamiam   że w dniu  03 stycznia 2019 r. został wywieszony projekt Uchwały w [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW.6733.09.2018

INW.6733.09.2018                                        [...]

Obwieszczenie INW.6733.1.2017.2018

Lubień Kujawski dnia 12.12.2018 r.     INW.6733.1.2017.2018       O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kaliska, w gminie Lubień [...]

OBWIESZCZENIE - Plan polowań kół łowieckich w sezonie 2018/2019

Lubień Kuj. 15.10.2018 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art.. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 2018 r „ Prawo łowieckie” ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 )   Burmistrz Lubienia Kujawskiego podaje do [...]

Obwieszczenie - INW.6733.01.2018

Lubień Kujawski dn. 05.11.2018 r. INW.6733.01.2018                                                      [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego - INW.6733.05.2018

Lubień Kujawski, dnia 05 listopad 2018 r. INW.6733.05.2018  O B W I E S Z C Z E N I E  o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego      Na podstawie art. 58 ust. 1 [...]

Zawiadomienie o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy INW.6733.01.2018

Lubień Kujawski dn. 03.10.2018 r. INW.6733.01.2018   Zawiadomienie o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy     Na podstawie art. 36 § 1 i 2 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 [...]

Obwieszczenie INW.6733.01.2018 z dnia 10.09.2018

Lubień Kujawski, dnia 10.09.2018 r.   INW.6733.01.2018       Obwieszczenie   Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie INW.6733.01.2018 z dnia 20.08.2018r.

Lubień Kujawski dnia 20.08.2018 r.     INW.6733.01.2018         O B W I E S Z C Z E N I E                 Na podstawie art. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 07.2018

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 06.2018

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 03.2018

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 10.2018

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 02.2018

                                                                      [...]

obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach CP07.2018

Lubień Kujawski, dnia 04.07.2018 r.   INW.6733.07.2018       Obwieszczenie     Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach CP06.2018

Lubień Kujawski, dnia 04.07.2018 r.   INW.6733.06.2018       Obwieszczenie     Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 12.2018

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 04.2018

                                           [...]

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach 6733.10.2018

  Lubień Kujawski, dnia 20.06.2018 r.   INW.6733.10.2018     Zawiadomienie                 Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 [...]

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach 6733.03.2018

  Lubień Kujawski, dnia 20.06.2018 r.   INW.6733.03.2018           Zawiadomienie               Stosownie do dyspozycji art. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny 05.2018

INW.6733.05.2018                                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny 07.2018

INW.6733.07.2018                                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny 06.2018

INW.6733.06.2018                                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 16.04.2018r.

INW.6733.03.2018                                        [...]

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12.03.2018 r. decyzji znak INW.6733.1.2017.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                           [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 05.01.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach CP1.2017.2018

Obwieszczenie Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15

Obwieszczenie Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14

Obwieszczenie Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr. ewid.163/2, 163/3, 163/4 w miejscowości Chojny, obręb Chojny gmina Lubień Kujawski

Lubień Kujawski, 22 styczeń 2018 r. OBWIESZCZENIE O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 74 ust. 3, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego [...]

obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach CP15.2017.2018

Obwieszczenie   Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach CP14.2017.2018

Obwieszczenie   Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem [...]

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 08.01.2017 r. decyzji znak INW.6733.11.2017.2018

Obwieszczenie Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.01.2017 r. decyzji znak INW.6733.10.2017.2018

Obwieszczenie Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.01.2017 r. decyzji znak INW.6733.13.2017.2018

Obwieszczenie Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie INW.6733.10.2017

Lubień Kujawski, 20.12.2017 r.   INW.6733.10.2017     Obwieszczenie     Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenieo zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie szkoły w związku z budową hali widowiskowo-sportowej

Lubień Kujawski, 18.12.2017 r.   INW.6733.13.2017        Obwieszczenie   Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach - INW.6733.11.2017

Lubień Kujawski, 13.12.2017 r.INW.6733.11.2017ObwieszczenieStosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW.6733.15.2017

 INW.6733.15.2017                                       [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak: INW.6220.3.14.2017 w dniu 28.11.2017 roku o środowiskowych uwarunk. dla przeds. pn; „Wykonanie urządzenia wodnego umożl. pobór wód otworem studziennym w m. Kaliska, na dz. o nr ewid. 249/2 – obręb Kaliska..

 Lubień Kujawski, 28.11.2017r.INW.6220.3.15.2017Zawiadomienie o wydaniu decyzjii środowiskowej  Na podstawie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak: INW.6220.5.12.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kompleksu przetwórstwa tłuszczów zwierzęcych zlokalizowanego na działce 232/69, gmina Lubień Kujawski, wieś Kaliska..

Lubień Kujawski, 28.11.2017r.  INW.6220.5.13.2017 ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postęp. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przeds.pn:"Budowa dwóch tuczarni wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi".

Lubień Kujawski, 22 listopada  2017r.       O B W I E S Z C Z E N I E    Burmistrz Lubienia Kujawskiego, działając na podstawie art.33 ust.1 w związku z art.79 ust.1 ustawy  z dnia  3 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW.6733.14.2017

INW.6733.14.2017                                        [...]

Obwieszczenie INW.6733.12.2017

Lubień Kujawski, dnia 10.11.2017 r. INW.6733.12.2017   Obwieszczenie Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017r. poz.1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z [...]

Obwieszczenie o uzyskaniu opini PPIS we Włocławku oraz uzgodnienia RDOŚ w Bydgoszczy raportu o odziaływaniu przeds. na środ. inwestycji pt;"budowa dwóch tuczarni wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi” w miejsc. Chojny.

Lubień Kujawski dnia 30.10.2017 r.  INW.6220.4.10.2017     Obwieszczenie Burmistrz Lubienia Kujawskiego, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 24.10.17

INW.6733.13.2017                                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie lok. inwestycji celu publ. polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym oraz zjazdem z drogi, na dz. nr ewid. 33/2 i 33/1 obręb Wola Dziankowska, gm. Lub Kuj

Lubień Kujawski dnia 21.09.2017r. INW.6733.11.2017     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr ewid. 37/8 obręb Dziankowo, gm. Lubień Kujawski.

Lubień Kujawski dnia 25.08.2017r. INW.6733.10.2017     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Gospodarstwa Rolnego Piotr Tylczyński dla przedsięwzięcia pn:„budowa tuczarni na 1450 sztuk” na działce nr 52, w miejscowości Rzeżewo.

Lubień Kujawski, dnia 24.08.2017 r.  INW.6220.7.11.2017   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Tomasza i Marzeny Wiśniewskich, Katy 1, dla przeds. poleg. na wykonaniu urządzenia wodnego umożl. pobór wód podziemnych do Q=17,5m3/h,dz.nr 54/2 Morzyce.

Lubień Kujawski, dnia 24.08.2017 r.  INW.6220.8.8.2017   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Bagno, Lubień Kujawski

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji celu publicznego dla rozbudowy i nadbudowy budynku OSP Krzewie oraz zebraniu dowodów.

                                                                      [...]

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku Tomasza i Marzeny Wiśniewskich, Katy 1, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. poleg. na wykonaniu urządzenia wodnego umożl. pobór wód podziemnych do Q=17,5m3/h,dz.nr 54/2 Morzyce.

Lubień Kujawski dnia 30.06.2017 r.  INW.62203.8.1.2017           Zawiadomienie                Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunk. dla inwestycji pn; przebudowa dróg gminnych o nr 191403C w m. Kłóbka, Chojny i Rzegocin,191439C w m. Kłóbka i Chojny oraz nr 191406C Wiktorowo

Lubień Kujawski dnia 20.06.2017 r.  INW.6220.6.9.2017           Obwieszczenie    Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 19601 r. Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępow. admin. w sprawie wydania decyzji o środowiskow. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„budowa tuczarni na 1450 sztuk” w miejscowości Rzeżewo, na działce nr 52 w miejscowości Rzeżewo.

  Lubień Kujawski dnia 19.06.2017 r.  INW.6220.7.3.2017           Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na [...]

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku z Gospodarstwa Rolnego Piotra Tylczyńskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie tuczarni na 1450 sztuk” w miejscowości Rzeżewo, na działce nr 52.

Lubień Kujawski dnia 19.06.2017 r.  INW.6220.7.1.2016           Zawiadomienie                Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach opiniujących i zebraniu dowodów i materiałów-budowa linii elektroenergetycznej w m. Narty

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępow. admin. o wydanie decyzji o środowiskow. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:Przebudowia dróg gminnych o nr 191403C w miejsc. Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w m. Kłóbka i Chojny oraz..

  Lubień Kujawski dnia 01.06.2017 r.  INW.6220.6.3.2017   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku Gminy Lubień Kujawski na realizację przesdsięwzięcia pn.Przebudowa dróg gminnych o nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w m. Kłóbka i Chojny oraz nr 191406C Wiktorowo..

Lubień Kujawski dnia 01.06.2017 r.  INW.6220.6.1.2017           Zawiadomienie                Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Narty na dz. 151/2, 147/1,140

INW.6733.5.2017                                       & [...]

Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie raportu do Państwowego Powiatowego Insp. Sanit. we Włocławku oraz Regionalnego Dyr. Ochr. Środowiska w Bydgoszczy-"Budowia dwóch tuczarni wraz z infrastr. tech. i obiektami towarzyszącymi”

Lubień Kujawski dnia 29.05.2017 r.  INW.6220.4.5.2016     Obwieszczenie  o wystąpieniu o uzgodnienie raportu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:"Budowia dwóch tuczarni wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi".

  Lubień Kujawski dnia 25.05.2017 r.  INW.6220.4.3.2016   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administr. o wydanie decyzji o środowisk. uwarunk. zgody na „Rozbudowę kompleksu przetw. tłuszczów zwierzęcych zlok. na dz. 232/69, wieś Kaliska, tj.: budowie rurociągu tłocznego wraz z syst. pomp,...

  Lubień Kujawski dnia 24.05.2017 r.  INW.6220.5.3.2017       Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Zawiadomienie o wpł. wniosku Inw. tj. r.e. BIOENERGIA Sp. z o.o. dot. decyzji o środowisk. uwarunk.,pn: „Rozbudowia kompleksu przetw. tłuszczów zwierzęcych zlok. na dz. 232/69, wieś Kaliska, tj.: budowie rurociągu tłocznego wraz z syst. pomp,...

Lubień Kujawski dnia 24.05.2017 r.  INW.6220.5.1.2017           Zawiadomienie                Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wpływie wniosku. P. Patryka Jankowskiego- wydanie decyzji środowisk., na "budowę dwóch tuczarni wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi” na działkach nr: 163/2, 163/3, 163/4 w miejsc. Chojny, gm. Lubień Kuj.

Lubień Kujawski dnia 24.05.2017 r.  INW.6220.4.1.2016           Zawiadomienie               Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku fimy POLCALC Sp. z o.o. na "Wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych otworem studziennym nr 1 do głębokości 48,5 m, o wydajności do Q=40,0 m3/h, w miejsc. Kaliska, gm. Lubień Kuj. działka nr-249."

Lubień Kujawski dnia 22.05.2016 r.  INW.62203.3.1.2016           Zawiadomienie                Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o budowie farmy fotowoltaicznej „Lubień Kujawski I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Czaple, gmina Lubień Kujawski, powiat Włocławski

  Lubień Kujawski dnia 10.05.2017 r.  INW.6220.2.1.2017           Zawiadomienie             Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wpływie wniosku Firmy MadrugaSp. z o.o. o budowie farmy fotowoltaicznej „Lubień Kujawski II” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wąwał, gmina Lubień Kujawski

  Lubień Kujawski dnia 05.05.2017 r.  INW.6220.1.1.2017           Zawiadomienie                Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 [...]

ZAWIADOMIENIE Budowia farmy fotowoltaicznej „Lubień Kujawski II” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wąwał, gmina Lubień Kujawski, powiat Włocławski

  Lubień Kujawski dnia, 05.05.2017 r.  INW.6220.1.1.2017           Zawiadomienie               Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pt:"Wykonanie otworu studziennego nr 2 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, na ujęciu wód podziemnych w m. Kaliska"

Lubień Kujawski, dnia 22.12.2016 r.  INW.6220.14.10.2016   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pt: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 do głębokości 50 m, o wydajności Q = 20,0 m3/h, na działce nr 23/1, Gagowy Nowe”

Lubień Kujawski, dnia 22.12.2016 r.  INW.6220.5.14.2016   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni rozrodu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nowe Czaple

Lubień Kujawski, dnia 03.11.2016 r.  INW.6220.4.11.2016   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pzredsięwzięcia: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim na terenie działki nr 400/1 i 400/7 obręb Lubień Kujawski.

Lubień Kujawski, 21.10.2016 r.  INW.6220.7.11.2016   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski,  lipca 18.10.2016 r.  INW.6220.12.8.2016   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 [...]

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim- działki nr 400/1 i 400/7 ..

Lubień Kujawski dnia 10.10.2016 r.  INW.6220.7.8.2016           Zawiadomienie    Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 19601 r. Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa chlewni rozrodu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach w m. Nowe Czaple, gmina Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 07.10.2016 r.  INW.6220.4.7.2016           Zawiadomienie    Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 19601 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. Wiktorowo dz. 71, 72, 73/3, 74, 77.

                                                          Lubień Kujawski dn. 26.09.2016 [...]

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wykonanie otworu studziennego Nr 2 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody...

Lubień Kujawski dnia 23.07.2016 r.  INW.6220.14.1.2016           Zawiadomienie                Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 [...]

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na skomunikowaniu terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 23.09.2016 r.  INW.6220.12.5.2016     Zawiadomienie    Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 19601 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013, poz.267 z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Gminy Lubień Kujawski na: przebudowę dróg gminnych 191423C, 191482 C, 191483C w obrębie geodezyjnym Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród, Wąwał gmina Lubień Kujawski.

Lubień Kujawski,  lipca 07.09.2016 r.  INW.6220.9.2016   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 07.09.2016 r.  INW.6220.12.2.2016     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku Gminy Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski.

  Lubień Kujawski dnia 07.09.2016 r.INW.6220.12.1.2016     Zawiadomienie               Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa oczyszczalni z kanalizacją sanitarną w m. Kłóbka

                                                          Lubień Kujawski dn. 12.08.2016 [...]

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -budowa stacji paliw Statoil w Miejscu Obsługi Podróżnych kat. III (MOP) Lubień Południe zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A1, we wsi Szewo Grabina.

Lubień Kujawski,  lipca 10.08.2016 r. INW.6220.3.2016   Obwieszczenie O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu [...]

Zawidomienie o wpłynięciu wniosku, Pana Zenona Wilińskiego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa chlewni rozrodu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nowe Czaple.

Lubień Kujawski dnia 09.08.2016 r. INW.6220.4.1.2016           Zawiadomienie                Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. Wiktorowo

INW.6733.6.2016                                                                   [...]

Zawiadomienie o wpływie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej-wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, na działce ewidencyjnej numer 23/1 Gagowy Nowe.

Lubień Kujawski dnia 20.07.2016 r. INW.6220.5.2.2016           Zawiadomienie               Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października [...]

Zawiadomienie o wpływie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej-modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim

   Lubień Kujawski dnia 20.07.2016 r. INW.6220.7.1.2016  Zawiadomienie                Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -budowa linii energetycznej w m. Narty na dz. nr ewid. 64/6 i 64/7

                                                          Lubień Kujawski dn. 15.07.2016 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski”.

Lubień Kujawski dn. 04.07.2016 r. INW.6733.3.2016 Obwieszczenie Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2016, poz. 778) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

Obwieszczenie o wskazaniu nowego terminy wydania decyzji celu publicznego-budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kłóbce

Lubień Kujawski dn. 14.06.2016 r.  INW.6733.3.2016       Obwieszczenie    Na podstawie art. 49, art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa sieci energetycznej w m. Narty na dz. 64/6 i 64/7

Lubień Kujawski dnia 23.05.2016 r.  INW.6733.5.2016     Obwieszczenie      o wszczęciu postępowania            Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa sieci elektroenergetycznej w m. Kamienna na dz. nr 136 i 225 obręb Gliznowo

                                                          Lubień Kujawski dn. 17.05.2016 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa linii elektroenergetycznej w m Bilno na dz. 183/1, 227, 192, 228

                                                          Lubień Kujawski dn. 27.04.2016 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 64/6 w m. Narty

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających decyjzję celu publicznego oraz o zebranych dowodach-budowa linii energetycznej w m. Kamienna

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kłóbka

INW.6733.3.2016                                                                   [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                      [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii elektroenergetycznej kablowej w m. Bilno na dz. 183/1, 192, 227, 228

INW.6733.2.2016Obwieszczenie     Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa linii energetycznej w m. Kamienna

INW.6733.1.2016                                                                 Lubień [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Kłóbka

                                                                      [...]

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz edukacji prawnej znajduje się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Wojska Polskiego 18 - punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 19:30.Nieodpłatną pomoc [...]

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 22.02.2016 r INW.6220.3.2016         Zawiadomienie      Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m. Kłóbka

Lubień Kujawski dnia 09.02.2016 r.  INW.6220.5.2014       OBWIESZCZENIE                Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wskazaniu nowego terminu wydania decyzji-budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kłóbka

Lubień Kujawski dn. 04.01.2016 r. INW.6220.5.2014       Obwieszczenie      Na podstawie art. 36 § 2 i art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - budowa jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi na działce nr 64/6 w obrębie Narty, gm. Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 29.12.2015 r. INW.6220.16.2015  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa  Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa elektrowni wiatrowej na dz. 136 w obrębie Gliznowo

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-rozbudowa firmy Polcalc

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej-przebudowa dróg gminnych w m. Kretkowo, Rutkowice

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wskazaniu nowego terminu wydania decyzji -budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Kłóbka

Lubień Kujawski dn. 04.12.2015 INW.6220.5.2014       Obwieszczenie      Na podstawie art. 36 § 2 i art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji- Przebudowa dróg gminnych nr 191433C oraz 191489C w miejscowości Kretkowo, Rutkowice, gm. Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 12.11.2015 r.    INW.6220.14.2015     Obwieszczenie          Zgodnie z art. 10 § 1, art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej-budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 183/1 obr. Bilno

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w przedmiocie wznowienia postepowania

                                           [...]

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej-budowa elektrowni wiatrowej na działce nr 64/6 obręb Narty

Lubień Kujawski dnia 26.10.2015 r INW.6220.16.2015         Zawiadomienie                    Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie o wpływie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej - Przebudowa dróg gminnych nr 191433C oraz 191489C w miejscowości Kretkowo, Rutkowice."

Lubień Kujawski dnia 22.10.2015 r INW.6220.14.2015         Zawiadomienie      Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  [...]

Obwieszczenie o wpływie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej- wydobywanie kopaliny pospolitej - piasku ze złoża kruszywa naturalnego "MODLIBÓRZ III" na części działki ewidencyjnej nr 60 w miejscowości Modlibórz,

Lubień Kujawski dnia 22.10.2015 r INW.6220.15.2015         Zawiadomienie      Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  [...]

Obwieszczenie o wpływie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej -budowie budynku produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placami składowymi i drogami wewnętrznymi dz. 232/67 i 232/68 obręb Kaliska.

Lubień Kujawski dnia 22.10.2015 r INW.6220.13.2015         Zawiadomienie      Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -przebudowa dróg gminnych nr 191433C oraz 191489C w miejscowości Rutkowice i Kretkowo

Lubień Kujawski dnia 21.10.2015 r. INW.6220.14.2015   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na [...]

Obwieszczenie o wskazaniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kłóbka

Lubień Kujawski dn. 20.10.2015  r. INW.6220.5.2014       Obwieszczenie                  Na podstawie art. 36 § 2, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski

                                                                      [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 183/1 w Bilnie.

Lubień Kujawski dnia 09.10.2015 r. INW.6220.2.2014     OBWIESZCZENIE    Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji pn wymiana sieci wodociągowej w m. Narty na dz. 147/1 i 151

                                                          Lubień Kujawski dn. 09.10.2015 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-rozbudowa zaplecza socjalno -sportowego przy ZPO w Lubieniu Kujawskim

                                                          Lubień Kujawski dn. 06.10.2015 [...]

Obwieszczenie w sprawie wydania opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 'Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 01.10.2015 r. INW.6220.12.2015 Obwieszczenie      Zgodnie z art. 10 § 1, art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Przebudowa dróg Gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski.

Lubień Kujawski dnia 28.09.2015 r. INW.6220.12.2015         Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji - Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o maksymalnej mocy do 1500 kW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 183/1 obręb Bilno.

Lubień Kujawski dn. 03.09.2015  r.  INW.6220.2.2014       Obwieszczenie     Na podstawie art. 36 § 2, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg gminnych oraz drogi powiatowej na terenie Gminy Lubień Kujawski.

Lubień Kujawski dnia 27.08.2015 r. INW.6220.11.2015 Obwieszczenie     Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka w gminie Lubień Kujawski”

Lubień Kujawski dnia 24.08.2015 r.  INW.6220.5.2014     Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa     Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lubień Kujawski dnia 20.08.2015 r.  INW.6220.5.2014  Obwieszczenie Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie w sprawie wydania opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 'Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej na terenie Gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 10.08.2015 r. INW.6220.11.2015 Obwieszczenie      Zgodnie z art. 10 § 1, art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wymiana sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 147/1 i 157 w miejscowości Narty, obręb geodezyjny Narty, gm. Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 10.08.2015 r. INW.6733.3.2015     Obwieszczenie      o wszczęciu postępowania                      Zgodnie z art. 61 § 4, art. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki oraz wymianie sieci kanalizacyjnej dla 3 budynków mieszkalnych.

Lubień Kujawski dnia 05.08.2015 r. INW.6733.2.2015     Obwieszczenie      o wszczęciu postępowania                      Zgodnie z art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji-budowa elektrowni wiatrowej w m. Bilno

Lubień Kujawski dn. 03.08.2015  r.  INW.6220.2.2014       Obwieszczenie      Na podstawie art. 36 § 2, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-rozbudowa Zaplecza socjalno-sportowego przy ZPO w Lubieniu Kujawskim.

INW.6733.1.2015                                                                 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzjo środowiskowej -przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej

Lubień Kujawski dnia 21.07.2015 r. INW.6220.11.2015       Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa-Kaliska Budowa elektrowni wiatrowej dz. 217

Lubień Kujawski dnia 09.07.2015 r. INW.6220.3.2015                                          Zawiadomienie o [...]

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów "Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa, a położonych na terenie gminy Lubień Kujawski na [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń

lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 rokuWykaz do pobrania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-przebudowa drogi gminnej w m. Wiktorowo.

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa-budowa elektrowni wiatrowej w m. Bilno dz. nr 183/1

Lubień Kujawski dnia 27.05.2015 r. INW.6220.2.2014                                          Zawiadomienie o [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby OOŚ i zebranych dowodach -przebudowa drogi w m. Wiktorowo

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: przebudowa grogi gminnej nr 191424C Gocław- Gole, gm. Lubień Kujawski.

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej-przebudowa drogi gminnej nr 191442C w m. Wiktorowo-granica gminy.

Lubień Kujawski dnia 19.03.2015 r. INW.6220.7.2015   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na [...]

Zawiadomienie o wpływie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi w m. Kaliska na działce nr ewid. 217

Lubień Kujawski dnia 03.03.2015 r  INW.6220.3.2015          Zawiadomienie                    Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Burmistrza Lubienia Kujawskiego

    Lubień Kujawski dnia 16.02.2015 r. INW.7624-1/2010                                                 [...]

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.zawiadomienie o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr LIV/823/14 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie [...]

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiegoinformacja o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie uchylenia decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dn. 11.02.2015 r. INW 6733.3.2011       Obwieszczenie    Na podstawie art. 49, art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia OOŚ-kanalizacja sanitarna w Kłóbce

                                                                      [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminy wydania opinii OOŚ-budowa kanalizacji sanitarnej w Kłóbce

Lubień Kujawski dn. 09.01.2015  r. INW.6220.5.2014       Obwieszczenie      Na podstawie art. 36 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji celu publicznego-przebudowa linii SN Golska Huta.

INW.6733.6.2014                                                                 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa komina na osiedlowej kotłowni w miejscowości Kamienna, obręb Gliznowo

Obwieszczenie  Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego- zmiana sposobu użytkowania placu manewrowego na PSZOK

                                                          Lubień Kujawski dn. 19.12.2014 [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłóbka

Lubień Kujawski dn. 10.12.2014  r. INW.6220.5.2014       Obwieszczenie      Na podstawie art. 36 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materaiałavh przed wydaniem decyzji celu publicznego-budowa komina na terenie kotłowni osiedlowej w m. Kamienna

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadaniającego projekt decyzji celu publicznego

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa komina na terenie kotłowni osiedlowej w m. Kamienna

INW.6733.5.2014                                                                   [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

INW.6733.4.2014                                       & [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kłóbka, w zakresie budowy kanalizacji saniatarnej

Lubień Kujawski dnia 09.10.2014 r. INW.6220.5.2014     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-rozbudowa OSP w Krzewiu.

Lubień Kujawski dn. 04.08.2014 r. INW.6733.3.2014                 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-rozbudowa Zakładu Nawozów Wapniowych Polcalc

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej

                                         &nbs [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w 2013 r

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Beszyn

                                           [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach -przebudowa dróg gminnych w m. Szewo, Beszyn, Wola Dziankowska, Wąwał, Antoniewo.

Lubień Kujawski dnia 21.05.2014 r. INW.6220.4.2014 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień- budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Siemiony obręb Beszyn.

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -przebudowa elektrowni wiatrowej w m. Wąwał

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie-wodociąg Beszyn

Lubień Kujawski dnia 17.03.2014 r.   INW.6733.1.2014     Obwieszczenie               Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających realizacje inwestycji-budowa odcinka sieci wodociągowej w obr. geodezyjnym Beszyn.

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaczawka, Stępka

Lubień Kujawski dnia 30.01.2014 r. INW.6733.3.2013     O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Siemiony obręb Beszyn.

Lubień Kujawski dn. 27.01.2014 r. INW.6733.1.2014       Obwieszczenie       o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie o wskazaniu nowego terminu wydania decyzji celu publicznego-budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaczawka i Stępka

Lubień Kujawski dnia 08.01.2014 r. INW.6733.3.2013   Obwieszczenie   Zgodnie z art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie-budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaczawka, Stępka.

Lubień Kujawski dn.20.11.2013 INW.6733.3.2013     Obwieszczenie     Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013, poz. 267 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa elektrowni wiatrowej w m. Wola Olszowa.

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaczawka, Stępka.

Lubień Kujawski dn.09.09.2013 INW.6733.3.2013     Obwieszczenie   o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa fermy Wąwał.

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowie odcinka linii napowietrznej SN- 15kV oraz odcinka linii kablowej SN – 15kV zasilającej projektowaną stację transformatorową słupową dz.53, 57, 60, 76, 82/2, 82/4, 82/6 Błędowo.

Lubień Kujawski dnia 01.07.2013 r. INW.6733.2.2013   Obwieszczenie Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 j.t.) oraz art. 49 ustawy  dnia [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaczawka i Stepka.

Lubień Kujawski dnia 22.05.2013 r. INW.6220.7.2013     OBWIESZCZENIE   Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-budowa kanalizacji w m. Stępka Kaczawka.

                                                               [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa odcinka sieci SN-15 kV kablowej i napowietrznej oraz słupowej stacji tranformatorowej

Lubień Kujawski dn. 17.04.2013 r. INW.6733.2.2013     Obwieszczenie    o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa kanalizacji sanitarnej w. Kaczawka, Stępka.

Lubień Kujawski dnia 11.04.2013 r. INW.6220.7.2013       Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa-budowa fermy odchowu indyków polegającej na budowie dwóch indyczników oraz adaptacji istniejącego budynku inwentarskiego na indycznik na działce nr ewid. 49/2 w obrębie Wawał

INW.6220.5.2013   Zawiadomienie   Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w  ochronie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej sn-15kV i słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, przebudowa linii napowietrznej sn-15 kV

Lubień Kujawski dn. 25.03.2013 r. INW.6733.1.2013       Obwieszczenie o wszczęciu postępowania     Zgodnie art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzjo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ENERGA OPERATOR S.A.

                                        [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa-budowa budynku inwentarskiego-chlewni, dz. 61 Stępka

Lubień Kujawski dnia 06.02.2013 r. INW.6220.5.2012                                             Zawiadomienie  Na [...]

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

              Lubień Kujawski dnia 30.01.2013 r. INW 6733.3.2011 Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -WINDPROJEKT

                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego -budowa stanowisk szczelnych dla transformatorów mocy oraz transformatorów potrzeb własnych w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Kaliska.

Lubień Kujawski dn.17.12.2012 r. INW.6733.8.2012     Obwieszczenie   o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego -WINDPROJEKT

Lubień Kujawski dnia 13.12.2012 r. INW.6733.7.2012     O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa farmy wiatrowej Kaliska dz. nr 9/1

Lubień Kujawski dnia, 27.11.2012 r. INW 7624-23/2010   Obwieszczenie   Zgodnie z art. 38, art. 85 ust 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa farmy wiatrowej w m. Golska Huta na działce nr 94

Lubień Kujawski dnia 08.11.2012 r. INW.6220.6.2012       Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-cel publiczny

Lubień Kujawski dn. 31.10.2012 r. INW.6733.7.2012   Obwieszczenie       o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji-budowa farmy wiatrowej w m. Kaliska dz. nr 9/1

Lubień Kujawski dnia 30.10.2012 r. INW 7624-23/2010     OBWIESZCZENIE   Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej na działce 116/3 w Nartach

Lubień Kujawski dn. 15.10.2012 r. INW 6733.3.2011     Obwieszczenie   o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w związku z uzupełnieniem raportu- farma wiatrowa na działce nr 9/1 w m. Kaliska.

Lubień Kujawski dnia 21.09.2012 r. INW 7624-23/2010   Zawiadomienie   Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku i  jego [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - farma wiatrowa Kaliska dz. 9/1

Lubień Kujawski dn. 03.09.2012 INW 7624-23/2010   Obwieszczenie     Na podstawie art. 36 § 2 i art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Narty na działce nr 116/3.

Lubień Kujawski dnia 16.07.2012 r. INW 6733.3.2011   Obwieszczenie Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zm.) oraz art. 49 ustawy  [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego omyłkę

                                        [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- farma wiatrowa w m. Kaliska działka 9/1

Lubień Kujawski dn. 28.06.2012 INW 7624-23/2010       Obwieszczenie     Na podstawie art. 36 § 2 i art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego na działce nr 39/1 w m. Kaliska

                                        [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w latach 2009 -2011

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w latach 2009 -2011 oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko- budowa farmy wiatrowej w m. Kaliska na działce nr ewid. 9/1

Lubień Kujawski dnia 23.05.2012 r. INW 7624-23/2010      Zawiadomienie   Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji  o  środowisku [...]

Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko -budowa farmy wiatrowej w m. Golska Huta dz. nr 89/2

Lubień Kujawski dnia 16.05.2012 r. INW 6220.11.2011                                                       [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-demontaż kontenera i montaż nowego budynku telemetrii oraz demontaż starych komór zasuw oraz montaż nowych na działce nr ewid. 39/1 obręb Kaliska

Lubień Kujawski dn. 19.04.2012 r. INW.6733.2.2012     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem w m. Narty na działce nr ewid. 116/3

  Lubień Kujawski dn. 30.03.2012 r. INW 6733.3.2011       Obwieszczenie     o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r [...]

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o ponowne uzgodnienie - budowia farmy wiatrowej o mocy 1000KW składającej sie z dwóch siłowni wiatrowych o mocy 500 kw i maksymalnej wysokości 100 m n.p.t na działce nr ewid. 9/1 obręb Kaliska.

Lubień Kujawski dnia 29.03.2012 r. INW 7624-23/2010   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu w części postepowania dotyczącego budowy farmy wiatrowej Kaliska na działkach nr ewid. 9/1 i 3.

INW 7624-23/2010     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12 marca 2012 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12 marca 2012 r.       W dniu 27 marca 2012 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w sali [...]

Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ i PPIS o uzgodnienie realizacji inwestycji-budowa farmy wiatrowej w miejscowości Kaliska na działkach nr ewid. 9/1 i 3.

Lubień Kujawski dnia 21.02.2012r INW 7624-23/2010     Obwieszczenie   Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa stacji bazowej w m. Kanibród na dz. nr ewid. 54

                        Lubień Kujawski dn. 20.01.2012 r.INW 6733.8.2011        ObwieszczenieZgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11 stycznia 2012 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11 stycznia 2012 r.       W dniu 26 stycznia 2012 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w sali [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji-budowa stacji bazowej w m. Kanibród nr działki 54

Lubień Kujawski dn. 20.12.2011 r. INW 6733.8.2011       Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji celu publicznego   Na podstawie art. 49, art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego -budowa stacji bazowej w m. Kanibród działka nr ewid. 54, gm. Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dn. 28.11.2011 r. INW 6733.8.2011     Obwieszczenie   o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji celu publicznego-budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN-15 kV w m. Rutkowice na dz. nr ewid. 133 i 134

Lubień Kujawski dn. 25.11.2011 r. INW 6733.9.2011       Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji celu publicznego   Na podstawie art. 49, art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji-budowa sieci elektroenergetycznej na dz. nr eiwd. 133 i 134 w m. Rutkowice.

Lubień Kujawski dn. 31.10.2011 r. INW 6733.9.2011     Obwieszczenie   o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalska.

Lubień Kujawski dnia 13.10.2011r. INW 6733.6.2011     O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kaliska,gm.Lubień Kujawski.

Lubień Kujawski dn. 13.09.2011 r. INW 6733.6.2011                                                  Obwieszczenie o [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach-budowa garażu na działce nr 681 w Lubieniu Kujawskim

Lubień Kujawski dnia 12.09.2011r. INW 6730.32.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Narty

Lubień Kujawski dn. 31.08.2011 r. INW 6733.3.2011     Obwieszczenie    o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

                        [...]

Obwieszczenie

Lubień Kujawski dnia 18.08.2011r. INW 6220.9.2011   OBWIESZCZENIE   Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia RDOŚ w sprawie przebudowy dróg gminnych w pasie drogowym Stępka -Czaple

Lubień Kujawski dnia 08.08.2011r INW 6220.9.2011       OBWIESZCZENIE   Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w sprawie przebudowy dróg gminnych StEpka-Czaple

Lubień Kujawski dnia 05.08.2011r INW 6220.9.2011       OBWIESZCZENIE   Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -przebudowa drogi gminnej Stepka-Czaple

Lubień Kujawski dnia 25.07.2011 INW 6220.9.2011     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego- Bio Future

                                           [...]

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dnia 29.06.2011r. INW 6733.4.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego

                                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa -uzupełnienie raportu-monitorin ornitologiczny-budowa elektrowni wiatrowej w m. Czaple Wieś

Lubień Kujawski dnia 25.05.2011 INW 7624-4/2010                                                     [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego- budowa stacji transformatorowej oraz lini SN I Nn

Lubień Kujawski dnia 23.05.2011r. INW 6733.2.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa słupa linii napowietrznej 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV, linii kablowych 0.4 kV na terenie działek 11, 196, 246/1, 255, 250 Kobyla Łąka

Lubień Kujawski dn. 17.05.2011 r. INW 6733.4.2011     Obwieszczenie   o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -modernizacja poczekalni dworca przy ul. Plac Wolności

                                        [...]

Obwieszczenie o zwłoce w wydaniu decyzji celu publicznego- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Narty

Lubień Kujawski dn. 26.04.2011 r. INW 6733.3.2011       Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji celu publicznego   Na podstawie art. 49, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej we wsi Narty na dz. nr ewid. 116/3

Lubień Kujawski dn. 24.03.2011 r. INW 6733.3.2011     Obwieszczenie    o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji-Beszyn I wydobywanie kopaliny ze złoża

Lubień Kujawski dnia 28.02.2011r. OŚ 7624-10/2009       Obwieszczenie   Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sparwie wydania decyzji celu publicznego- Modernizacja budynku poczekalni na Placu Wolności w Lubieniu Kujawskim na świetlicę dla młodzieży wraz z poczekalnią dla podróżujących - działka 458

Lubień Kujawski dn. 24.02.2011 r. INW 6733.1.2011     Obwieszczenie   o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-odnowa dworu w Kłóbce

                                        [...]

Obwieszczenie o wydaniu opinii RDOŚ w sprawie konieczności przeprowadzenia OOŚ -budowa farmy wiatrowej-Kaliska dz. 9/1 i 3

Lubień Kujawski dnia 21.02.2011r INW 7624-23/2010   Obwieszczenie   Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Lubień Kujawski dnia 14.02.2011 r. INW 6730-4/2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o zwłoce w wydaniu postanowienia w sprawie ooś-budowa farmy wiatrowej w m. Kaliska

Lubień Kujawski dn. 10.02.2011 INW 7624-23/2010       Obwieszczenie   Na podstawie art. 36 § 2 i art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr [...]

Obwieszczenie o wydaniu opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia OOŚ -budowa farmy wiatrowej-Kaliska dz. 9/1 i 3

Lubień Kujawski dnia 10.02.2011r INW 7624-23/2010   Obwieszczenie   Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

Obwieszczenie o wydaniu przez PPIS postanowienia uzgadniającego realizację inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża "BESZYN I" w miejscowości Beszyn dz. 14, 15 i 38

Lubień Kujawski dnia 03.02.2011r OŚ 7624-10/2009     Obwieszczenie     Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie o uzupełnieniu raportu i wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - budowa 2 siłowni wiatrowych w miejscowosci Rzegocin

Lubień Kujawski dnia 27.01.2011 OŚ 7624-11/2009       Zawiadomienie   Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o  udostępnianiu informacji  o [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia RDOŚ uzgadniającego realizację inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża "BESZYN I"

Lubień Kujawski dnia 24.01.2011r OŚ 7624-10/2009     Obwieszczenie     Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu celu publicznego

Lubień Kujawski dn. 17.01.2011 r. INW 6730-4/2011     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -budowa farmy wiatrowej w miejscowości Kaliska

Lubień Kujawski dnia 17.01.2011 r. INW 7624-23/2010   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Obwieszczenie o zwłoce w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -wydobywanie kopaliny ze złoża Beszyn

Lubień Kujawski dn. 11.01.2011 OŚ 7624-10/2009       Obwieszczenie     Na podstawie art. 36 § 1 i art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z wniosku Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

                                           [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dnia 22.12.2010r. INW 7331-45/CP/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks [...]

Obwieszczenie o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji celu publicznego przez Marszałka Woj. Kuj-Pom

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża "BESZYN II"

  INW 7624-14/2010     Obwieszczenie  o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach     Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia uzdadniajacego przez PZD w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego cel publiczny

O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -wydobywanie kopaliny ze złoża "BESZYN I"

Lubień Kujawski dnia 30.11.2010r OŚ 7624-10/2009     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia-wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Lubień Kujawski dnia 25.11.2010 r. INW 7624-18/2010         Zawiadomienie     Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego- budowa siłowni wiatrowych

Lubień Kujawski dn. 11.10.2010 r. INW 7331-41/CP/2010                                  [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa- eksploatacja kruszywa naturalnego Beszyn

                                         &nbs [...]

Zawiadmonienie o wszczęciu postepowania z udziałem społeczeństwa - eksploatacja kopaliny ze złoża BILNOrealizowanego na działkach nr ewidencyjny 23 oraz 24 w obrębie Bilno, gm. Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 15.09.2010 INW 7624-13/2010                                                       [...]

Zawiadomienie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -budowa instalacji do rafinacji oraz wytopu tłuszczy zwierzęcych we wsi Kaliska na działce nr 232/69 gmina Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 02.09.2010r INW 7624-15/2010         Zawiadomienie     Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o [...]

Obwieszczenie o wydaniue decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budoa stacji bazowej w m. Dziankowo

                                        [...]

Burmistrz Lubienia Kujawskiego odwołuje przetarg ustny nieograniczony

                                    BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO [...]

Obwieszczenie o zabranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dnia 27.07.2010r. INW 7331-15/CP/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia pn : przebudowa i remont dróg i ulic w miejscowościach Lubień Kujawski i Kaliska, gm. Lubień Kujawski.

                        Lubień Kujawski dn, 12.07.2010r.INW 7624- 11/2010O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

Obwieszczenie o zwłoce w wydaniu postanowienia odnośnie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn " przebudowa i remont dróg i ilic w miejscowościach Lubień Kujawski i Kaliska, gm. Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dn. 05.07.2010 INW 7624-11/2010     Obwieszczenie     Na podstawie art. 36 § 2, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 [...]

Obwieszczenie o wyadniu decyzji celu publicznego

                                        [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dnia 24.06.2010r. INW 7331-24/CP/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty

                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uzgadniającego realizację inwestycji celu publiczneo

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z udziałem społeczeństwa

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kąty

Lubień Kujawski dn. 11.05.2010 r.INW 7331-31/CP/2010                             Obwieszczenie o wszczęciu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dn. 06.05.2010 r.INW 7331-15/CP/2010                               Obwieszczenie o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie cecyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Lubień Kujawski dn. 26.04.2010 r.INW 7331-24/CP/2010    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa-wydobywanie kopaliny ze złoża Beszyn

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu opinii w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przez RDOŚ w sprawie przebudowy drogi w miejscowości Kąty

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi gminnej Gagowy Nowe

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Burmistrza Lubienia Kujawskiego o braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o terminie wydania postanowienia o ocenie oddziaływania na środowisko - przebudowa drogi w Kątach

Lubień Kujawski dn. 11.02.2010INW 7624-1/2010  Obwieszczenie   Na podstawie art. 36 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 74 ust [...]

Obwieszczenie o terminie wydania postanowienia o ocenie odziaływania na środowisko - budowa drogi w Gagowy Nowe

Lubień Kujawski dn. 11.02.2010INW 7624-2/2010  Obwieszczenie   Na podstawie art. 36 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 74 ust [...]

obwieszczenie o wyadniu opinii PPIS w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Gagowy Nowe

Lubień Kujawski dnia 08.02.2010r INW 7624-2/2010 Obwieszczenie Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Park przemysłowy na terenach inwestycyjnych w Lubieniu Kujawskim

O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 38 i 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Kąty

Lubień Kujawski dnia 14.01.2010rINW 7624-1/2010 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 13.01.2010rINW 7624-2/2010 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 [...]

Obwieszczenie OŚ 7624- 4/2009

                        [...]

Obwieszczenie OŚ 7624-8/2008

Lubień Kujawski dnia 28.12.2009r.OŚ 7624-8/2008     Zawiadomieniestron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji   Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie OŚ 7624-4/2009

Lubień Kujawski dnia 29.12.2009OŚ [...]

Zawiadomienie OŚ 7624-11/2009

Lubień Kujawski dnia 21.12.2009OŚ [...]

Obwieszczenie o wydaniu opinii PPIS uzgadniajacej realizację przedsięwzięcia" Park przemysłowy na terenach inwestycyjnych w Lubieniu Kujawskim"

OŚ 7624-8/2009     Obwieszczenie     Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Starosty Włocławskiego uzgadniające warunki realizadcji przedsiewzięcia

OŚ 7624-8/2009    Obwieszczenie   Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Obwieszczenie o wystapieniu o uzgodnienie do Starosty Włocławskiego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

OŚ 7624-8/2009    Obwieszczenie   Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

INW 7624-8/2009   OBWIESZCZENIE            Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 16, art. 33 ust. 1 oraz 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku [...]

Obwieszczanie o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko

OŚ 7624- 8/2009O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.21 ust. 2 pkt 8 oraz 74 ust. 3 ustawy z [...]

Obwieszczenie z dnia 17.09.2009

Lubień Kujawski dnia 17.09.2009r OŚ 7624-8/2009         Obwieszczenie     Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Obwieszczenie o wydaniu opinii w sprawie oś

Lubień Kujawski dnia 16.09.2009r OŚ 7624-8/2009         Obwieszczenie     Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Obiewszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚ 7624-8/2009   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia     Na podstawie art. 33, z art. 73 ust. 1, [...]

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Lubienia Kujawskiego O G  Ł  A  S  Z  Awykaz nieruchomości do dzierżawy Na  podstawie art.30 ust2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity  ustawy  z 1996 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ 7624-10/08/09

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego INW 7331-36/CP/2009

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 – ze zm.), zawiadamiam że w dniu 05.08.2009r. wydana została decyzja Nr [...]

Obwieszczenie z dnia 03.06.2009

                                       [...]

Obwieszczenie z dnia 26.06.2009

                         [...]

Obwieszczenie z dnia 23.03.2009

                        [...]

Obwieszczenie z dnia 08.06.2009

                                       [...]

Obwieszczenie z dnia 04.06.2009 r.

Lubień Kujawski dnia 04.06.2009rOŚ 7624-6/2009  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy [...]

Obwieszczenie z dnia 21.05.2009

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie z dnia 15.05.2009

Lubień Kujawski dnia 15.05.2009r. INW 7624-10/2009         OBWIESZCZENIE                 Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 16 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie z dnia 08.05.2009

Lubień Kujawski dn. 08.05.2009 r. INW-7331-23/CP/2009         Obwieszczenie o wszczęciu postępowania                   [...]

Obwieszczenie z dnia 30.04.2009

Lubień Kujawski dnia 30.04.2009rOŚ 7624-4/2009 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i  wystąpieniu do organów współdziałających   Na podstawie art. 33, 74 ust 3 ustawy z [...]

Obwieszczenie z dnia 28.04.2009 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski, dnia 28.04.2009 r. INW 7321-2/2008     OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski dla obszaru obejmującego część [...]

Obwieszczenie z dnia 27.04.2009

Lubień Kujawski dn, 27.04.2009r. OŚ 7624- 7/2008 O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) [...]

Obwieszczenie OŚ 7624- 7/2008

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie OŚ 7624- 3/2009

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie z dnia 25.03.2009 r

INW 7331-6/CP/2009                                 O B W I E S Z C Z E N I [...]

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

OŚ 7624-3/2009        Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Lubienia Kujawskiego zawiadamia, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji [...]

Obwieszczenie z dnia 23.03.2009

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Lubień Kujawski dnia 16.03.2009r.OŚ 7624-2/2009 Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Lubienia Kujawskiego zawiadamia, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o [...]

Wyniki

otwartego konkursu  ofert na wykonywanie w formie wsparcia zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Lubień Kujawski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. przez organizacje i podmioty prowadzące [...]

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 5.03.2009

Lubień Kujawski dn. 05.03.2009r. INW 7331-5/CP/2009               Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Postanowienie OŚB 7624-2/2009

Lubień Kujawski dn. 04.03.2009r.   Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie z dnia 25.02.2009 INW 7331-2/CP/2009

Lubień Kujawski dn. 25.02.2009r.INW [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW-7331-9/Z/2009

Lubień Kujawski dn. 04.02.2009 r. INW-7331-9/Z/2009    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko OŚ 7624-3/2009

Lubień Kujawski dnia 03.02.2009r OŚ 7624-3/2009  Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  Na podstawie art. 33, 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW-7331-8/Z/2009

Lubień Kujawski dn. 02.02.2009 r.INW-7331-8/Z/2009   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW-7331-6/Z/2009

Lubień Kujawski dn. 02.02.2009 r. INW-7331-6/Z/2009   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wystąpieniu do organów współdziałających OŚ 7624-2/2009

Lubień Kujawski dnia 30.01.2009r OŚ 7624-2/2009 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wystąpieniu do organów współdziałających Na podstawie art. 33, 74 ust 3 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW-7331-5/Z/2009

Lubień Kujawski dn. 30.01.2009 r. INW-7331-5/Z/2009  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW-7331-5/Z/2009 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW-7331-2/Z/2009

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz..U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm), art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) [...]

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 14.01.2009 r. Burmistrza Miasta Lubień Kujawski

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 2003 r. Nr 80, poz. 717 – ze zm.), zawiadamiam że w dniu 14.01.2009r. wydana została decyzja Nr INW 7331-64/CP/2008 o [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko OŚB7624-1/2009

Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),art. 59 [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚ 7624-9 /2008

z dniadn. 29.12.2008r. Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46 a ust.1 i ust.7a, art. 48  ust. 2, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚ 7624-8 /2008

Lubień Kujawski dn,15.12.2008r.OŚ 7624-8 /2008    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawi art. 46 ust.1 pkt. 1, art. 46a ust.1,ust.7a, art. 48  ust. 2, art. [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

                                         &nbs [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Lubień Kujawski dn, 26.11.2008r. OŚB-7624-10 /P/2008 Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie z dnia 17.11.2008

OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru miasta i gminy Lubień Kujawski Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

INW 7624-9/2008  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i  wystąpieniu do organów współdziałających  Zgodnie z art. 32 ust 1, art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r, [...]

Zawiadomienie z dnia 07.11.2008

Lubień Kujawski dn, 07.11.2008  Zawiadomienie   Działając na podstawie art. 19 ust. 1, ust 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zm.) zawiadamiam, że w [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko OŚB-7624-9 /P/2008

Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 51 ust. 2 (ewentualnie dla przedsięwzięć z grupy III, ust. 2a ) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. [...]

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 22.10.2008 r. Burmistrza Miasta Lubień Kujawski

Zgodnie z art.10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko OŚB-7624-8 /P/2008

Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 51 ust. 2 (ewentualnie dla przedsięwzięć z grupy III, ust. 2a ) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska (Dz. [...]

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 21.10.2008 r. Burmistrza Miasta Lubień Kujawski

Zgodnie z art.10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)oraz art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚ 7624-4 /2008

Na podstawi art. 46 ust.1 pkt.1, ust. 3, art. 46a ust.1,ust. 5,ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1, ust.2 pkt 1, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. [...]

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 20.2008 r. Burmistrza Miasta Lubień Kujawski

Zgodnie z art.10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)oraz art. 31, 32 oraz art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚ 7624-5 /2008

Na podstawi art. 46 ust.1 pkt. 1, ust. 3, art. 46a ust.1,ust. 5,ust.7 pkt. 4, art. 48 ust.1, ust. 2 pkt 1, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. [...]

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 20.10.2008 r. Burmistrza Miasta Lubień Kujawski

Zgodnie z art.10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)oraz art. 31, 32 oraz art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UM 7624-2 /2008

Na podstawi art. 46 ust.1 pkt.1, ust. 3, art. 46a ust.1,ust. 5,ust.7 pkt  4, art. 48 ust1, ust. 2 pkt 1, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. [...]

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 20.10.2008 r. Burmistrza Miasta Lubień Kujawski

Zgodnie z art.10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)oraz art. 31, 32 oraz art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UM 7624-3 /2008

Na podstawi art. 46 ust.1 pkt.1, ust.3, art.46a ust.1,ust.5,ust.7 pkt 4, art. 48 ust1, ust.2 pkt 1, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. [...]

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 20.10.2008 r. Burmistrza Miasta Lubień Kujawski

Zgodnie z art.10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)oraz art. 31, 32 oraz art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony [...]

Obwieszczenie INW-7624-8 -Z-2008 o wszczęciu postępowa nia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

Lubień Kujawski dn. 25.09.2008 INW-7624-8 /Z//2008 Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art.10, art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity [...]

Obwieszczenie INW-7624-7- Z-2008o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lubień Kujawski dn. 25.09.2008 INW-7624-7 /Z//2008 Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania Zgodnie z art.10, art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu nr OŚB-7624-7 /P/2008

                                         &nbs [...]

Postanowienie OŚB-7624-6 /P/2008

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu nr OŚB-7624-4 /P/2008

Lubień Kujawski dn, 26.08.2008r.     OŚB-7624-4 /P/2008     Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko   Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu nr OŚB-7624-3 /P/2008

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu nr OŚB-7624- 2 /P/2008

                                         &nbs [...]

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania

Lubień Kujawski dn 04.08.2008 r.INW-7624-6/Z/2008   Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim  zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie [...]

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania INW-7624-6/Z/2008

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim  zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego, budowie szczelnego zbiornika na [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu

                                         &nbs [...]

Zarządzenie nr 35/2007

Zarządzenie nr 35/2007 r. Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2007 r    w sprawie : zatwierdzenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w  2008 [...]

Zarządzenie Nr 34/2007

                               Burmistrza  Lubienia [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia UM-7624-14/2007

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Lubień Kujawski, 16.11.2007 r. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru miasta i gminy Lubień Kujawski Na podstawie art. 17 pkt 1 [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przesięwzięcia na środowisko OŚB-21/2007

                                         &nbs [...]

postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko OŚB-20/2007

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsiewziecia na środowisko

                                         &nbs [...]

Zarządzenie 33/2007

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity [...]

Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego w sprawie przeprowadzenia spisu z natury

Zarządzenie Nr 32 /2007   Burmistrza Lubienia Kujawskiego  z dnia  13 listopada 2007   roku w sprawie : przeprowadzenia spisu z natury .  Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości [...]

Zarządzenie Nr 30/2007

                               Burmistrza  Lubienia [...]

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia UM-7624/12/2007

                                         &nbs [...]

Decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UM-7624/12/2007

                                         &nbs [...]

Zarzadzenie Nr 29/2007

Zarządzenie Nr 29/2007Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 15 października 2007 roku  w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok              Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 28/2007

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 września 2007 rokuw sprawie powołania Komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i tryb pracy  Na podstawie § 10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów [...]

Zarządzenie Nr 27/2007

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.09.2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.              Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporzadzenia raportu o oddzia ływaniu przedsięwzięcia na środowisko OŚB-16/2007

                                         &nbs [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia UM-7624-11/2007

                                         &nbs [...]

Zarządzenie 26/2007

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 września 2007 roku w sprawie; przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. [...]

Zarządzenie 24/2007

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 188 ust. 1, pkt 1 ustawy z [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporzadzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na srodowisko OŚB-15/2007

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko OŚB-14/2007

                                         &nbs [...]

Zarządzenie nr 23

                                         &nbs [...]

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚB-7624/10/2007

                                         &nbs [...]

Zarządzenie Nr 22/2007

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 sierpnia 2007r.w sprawie  określenia terminu składania wniosków  o pomoc w formie  dofinansowania zakupu podręczników  dla dzieci i uczniów rozpoczynających w roku szkolnym [...]

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia UM-7624/9/2007

                                         &nbs [...]

postanowienie w sprwie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko OŚB-13/2007

                                         &nbs [...]

Zarzadzenie nr 21/07 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.07.2007

                                         &nbs [...]

Zarzadzenie nr 20/07 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.07.2007

                                         &nbs [...]

decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia UM-7624/8/2007

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządząnia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

                                         &nbs [...]

postanowienie w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na srodowisko

                                         &nbs [...]

Zarządzenie nr 19/2007

 Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 17 lipca 2007 rokuw sprawie  określenia terminu składania wniosków  dotyczących  udzielania  pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju [...]

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia UM-7624/7/2007

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzania raportu o oddziaływanie przesiewziecia na środowisko OŚb-10/2007

                                         &nbs [...]

decyzja o srodowiskowych uwarnkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia UM-7624/6/2007

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia rapotu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko OŚB-9/2007

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsiewziecia na środowisko OŚB-8/2007

                                         &nbs [...]

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UM-7624/5/2007

                                         &nbs [...]

Zarządzenie nr 16/2007

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia  17 maja 2007 r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen  [...]

Zarządzenie 15/07

Zarządzenie Nr 15/2007 Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 15 maja 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 14/2007

Zarządzenie Nr 14/2007 Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 15 maja 2007 roku w sprawie: ustalenia stawek  czynszu regulowanego za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie gminy z uwzględnieniem czynników [...]

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesiewzięcia UM-7624-4/2007

                                         &nbs [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzięcia UM-7624-3/2007

                                         &nbs [...]

Zarządzenie Nr 13/2007

Zarządzenie Nr 13/2007Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 maja 2007 rokuw sprawie:   powołania komisji mieszkaniowej Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzania raportu o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia OŚB -7/2007

                                         &nbs [...]

Zarządzenie nr 12

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok               Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzania rapotu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko OŚB-6/2007

                                         &nbs [...]

Zarządzenie nr 11/07 Burmistrza Lubienia Kujawskiego

                                         &nbs [...]

Zarzadzenie nr 10/07

                                       ZARZĄDZENIE NR [...]

Zarzadzenie nr 9/07

                               ZARZĄDZENIE NR 9/07 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsięwzięcia na środowisko nr OŚB-5/2007

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsięwzięcia na srodowisko nr OŚB-4/2007

                                         &nbs [...]

Zarządzenie Nr 8/2007

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 28.03.2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż siana z terenu byłego lotniska w Kaliskach, gmina Lubień Kujawski.Na podstawie statutu Miasta i Gminy [...]

Postanowienie w sprawie

 potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Lubień Kujawski 21.03.2007r.OŚB-3/2007            Na podstawie art.51 ust.2 ( ewentualnie, dla [...]

Zarządzenie nr 07/07

                                        [...]

Zarządzenie 06/07

Zarządzenie Nr 6/2007 Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 12 marca 2007 r.  w sprawie: opracowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Droga Błedowo

                                         &nbs [...]

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

                                         &nbs [...]

Zarzadzenie Nr 5/07

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.02.2007 r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości [...]

Zarządzenie 3/2007

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 25 stycznia 2007 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i sportu w 2007 roku przez organizacje pożytku publicznego.Na podstawie art.11 ust.2 ustawy z [...]

Zarządzenie 2/2007

BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGOz dnia 16 stycznia 2007 r.w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim na czas wojny. Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony [...]

Zarządzenie 1/2007

Zarządzenie nr 1/2007 r Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 11 stycznia 2007 r    w sprawie : zatwierdzenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w  2007 roku.   Na podstawie art.24 ustawy z [...]

Zarządzenie 39/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 12 grudnia 2006 r w sprawie : wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim i na wolne stanowiska kierowników jednostek [...]

Zarządzenie nr 37/2006

ZARZĄDZENIE NR 37/2006Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 30 listopada  2006 roku. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity z [...]

Zarządzenie nr 38/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiego  z dnia 01 grudnia   2006  roku w sprawie : przeprowadzenia spisu z natury . Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.z 2002 r Nr.76poz.694 ) zarządzam co [...]

Zarządzenie nr 36/2006

Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 17 listopada 2006 rokuw sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Lubień KujawskiNa podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr: 35

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 10 listopada 2006 r.  w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2007 r.           Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr: 34/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 08 listopada  2006 roku. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 142, [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UM-7624/13/2006

   Lubień Kujawski 23.10.2006r.  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 2, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) a także art. 34, art. 35 [...]

Zarządzenie Nr 32/2006

 Burmistrza Lubienia Kujawskiegow sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie sprzedaży nieruchomościstanowiących własność gminy Lubień Kujawski.$ 1.Na podstawie & 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września [...]

Protokół z losowania Obwodowych Komisji Wyborczych

Protokół z losowania członków OKWDnia 19 października 2006r. w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej (Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29) o godzinie 11.30 odbyło się losowanie członków Obwodowych Komisji [...]

Zarządzenie nr 31/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 16 października 2006 r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2007 rok. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. Nr: 142, poz. 1591 [...]

Zarządzenie nr 30

 z dnia 16.10.2006r.            W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na następujące zadanie: „Dostawa węgla [...]

Zarządzenie nr 29

 z dnia 16.10.2006r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze zapytania o cenę na następujące zadanie: „Zakup i dostawa oleju [...]

Zarządzenie Nr: 27/2006

  Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 29 września 2006 roku. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 142, [...]

Zarządzenie nr 26/2006 w sprawie powołania komisji odbiorczej

 ZARZĄDZENIE NR 26 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.09.2006r.                        W sprawie powołania Komisji Odbiorowej [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporzadzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Nr OŚB-17/2006

Lubień Kujawski 22.09.2006r.OŚB-17/2006  Postanowieniew sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko             Na podstawie art.51 [...]

Zarządzenie nr 25/2006

Lubień Kujawski, 2006.09.20   Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2006 Burmistrza Lubienia Kujawskiegow sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie sprzedaży nieruchomościstanowiących własność gminy Lubień Kujawski.$ [...]

Zarządzenie nr 24/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 01 września 2006 r. w sprawie: zmian w zakładowym planie kont dla budżetu Miasta i Gminy w [...]

Zarządzenie Nr 23/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 01 WRZEŚNIA 2006r.w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i tryb pracy Na podstawie § 10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr UM-7624/12/2006

    Lubień Kujawski 24.08.2006r.UM-7624/12/2006  Decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr UM-7624/11/2006

 Lubień Kujawski 24.08.2006r.UM-7624/11/2006  Decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr UM-7624/10/2006

  Lubień Kujawski 10.08.2006r.UM-7624/ 10/2006 Decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust.7  pkt 42oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr UM-7624/9/2006

  Lubień Kujawski 10.08.2006r.UM-7624/ 9/2006 Decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust.7  pkt 42oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr UM-7624/8/2006

  Lubień Kujawski  04.08.2006r.UM-7624/8/2006  Decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 [...]

Zarządzenie Nr: 22/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie, występującego [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Nr OŚB-14/2006

  Lubień Kujawski 10.07.2006r.OŚB-14/2006  Postanowieniew sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko             Na podstawie [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

  Lubień Kujawski 10.07.2006r.OŚB-13/2006  Postanowieniew sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko             Na podstawie [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr 21/2006

  ZARZĄDZENIE BURMISTRZA  NR 21/2006 z dnia 06.07.2006r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie nr 20/2006

 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 4 lipca 2006 rokuw sprawie : powołania Komisji Konkursowych  mającej na celu wyłonienie kandydata            [...]

Zarządzenie nr 19/2006

  ZARZĄDZENIE BURMISTRZA  NR 19/2006 z dnia 03.07.2006r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr UM-7624/7/2006

  Lubień Kujawski  20.06.2006r.UM-7624/7/2006  Decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 [...]

ZARZĄDZENIE NR 18/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 28 czerwca 2006 roku. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 [...]

ZARZADZENIE NR 17

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17/2006BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGOz dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.   Działając na podstawie art.28 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Burmistrza nr 16 z dnia 19.06.2006

 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19 czerwca  2006 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kłóbce  . Na [...]

Postanowienie w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

   Lubień Kujawski 14.06.2006r.   OŚB-12/2006   Postanowieniew sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Decyzja nr UM-7624/6/2006

 Lubień Kujawski 12 .06.2006r.UM-7624/6/2006  Decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UM-7624/5/2006

  Lubień Kujawski 12 .06.2006r.  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust.7  pkt 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) a także art. 34, art. 35 ust. 1 [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lubień Kujawski 12 .06.2006r. UM-7624/4/2006 Decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust.7  pkt 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 [...]

Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim zawiadamia, że na wniosek: „ELEKTRO-GAW” s.c., M. Gawłowski, E. Gawłowska, R. Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawskiwszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr 14/2006

 z dnia 29.05.2006r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Dostawę kostki brukowej, [...]

Wszczęcie postępowania o wydanie dezyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim zawiadamia, że na wniosek: "ENERGIA" s.c. M. Molewski, D. Deicki, M. Sałacińska, G. Szczęsny, P. Seklecki, Rzeżewo 15, 87-840 Lubień Kujawski wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o [...]

Zarządzenie nr 13/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 15 maja 2006 roku. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z [...]

Zarzadzenie Burmistrza Nr 12 z dnia 12.05.2006r.

             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych z [...]

Zarzadzenie Burmistrza Nr 11 z dnia 12.05.2006r.

             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Budowa drogi gminnej w m. Gagowy gm. Lubień [...]

DECYZJA UM-7624/3/2006

Lubień Kujawski 25.04.2006r.  Decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7 /2 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony [...]

DECYZJA Nr UM-7624/2/2006

 Lubień Kujawski, 2006.04.24  D E C Y Z J [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr 10/2006

z dnia 14.04.2006r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynków Zespołu [...]

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 9/2006Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 12.04.2006w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż siana z terenu byłego lotniska w Kaliskach, gmina Lubień Kujawski.  Na podstawie ststutu [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr 8/2006

 z dnia 31.03.2006r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Budowa nawierzchni drogi gminnej w [...]

Zarządzenie Nr 7/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 30 marca 2006 roku. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z [...]

Zarządzenie Burmistrza nr 6/2006

 z dnia 21.03.2006r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Dostawę kamienia wapiennego o [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr 5

 z dnia 10.03.2006r.  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim do wydawania decyzji administracyjnych           Na podstawie art. 39 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 3/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 02 marca  2006  w sprawie: opracowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr 4/2006

 z dnia 07.03.2006r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Wykonywanie inwestycyjnych prac [...]

Zarządzenie nr 2/2006

 z dnia 28.02.2006r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Remont z adaptacją Domu Kultury i [...]

Zarządzenie nr 1/2006

Lubień Kujawski, 2006.01.06   Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2006 Burmistrza Lubienia Kujawskiegow sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie sprzedaży nieruchomościstanowiących własność gminy Lubień Kujawski.$ 1.Na [...]

Zarządzenie nr:52/2005

 Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 28 grudnia 2005 r.  w sprawie: udzielenia poręczenia na weksel własny „in blanco” przez Gminną [...]

zarządzenie nr 51 /2005

Zarządzenie Nr 51/2005Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 28 grudnia 2005rw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i sportu w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku [...]

Zarządzenie Nr 50 z dnia 20.12.2005r.

Burmistrza Lubienia Kujawskiego                        W sprawie powołania Komisji Odbiorowej do zadania pod nazwą: [...]

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 49/05

 z dnia 23.11.2005r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Zakup nowego samochodu do przewozu [...]

ZARZĄDZENIE NR 48/2005

  Burmistrza Lubienia Kujawskiegow sprawie: odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu.  Na podstawie art.109 ust.p.1 i art.110 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku Dz.U.Nr. 115 poz.741 o d s [...]

Zarządzenie Nr: 46/2005

 Burmistrza Lubienia Kujawskimz dnia 08 listopada 2005 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2006r.           Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 47/2005 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury

  § 1 1. Zarządzam przeprowadzenie spisu z natury w następujących obiektach : - Budynek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim- Budynek Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim,- Budynek Biblioteki Publicznej w Lubieniu [...]

Zarządzenie Nr 45

  Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.10.2005r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: [...]

Zarządzenie 44

  Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.10.2005r.                        W sprawie powołania Komisji Odbiorowej do zadania pod [...]

Zarządzenie Nr 43

 z dnia 28.10.2005r.                        W sprawie powołania Komisji Odbiorowej do zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi [...]

Zarządzenie Nr 42/2005 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2006 rok.

  Burmistrza LUBIENIA KUJAWSKIEGO  z dnia 24 października 2005 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2006 rok. Na podstawie § 2 Uchwały Rady Miejskiej Lubienia Kujawskiego Nr X/66/99 [...]

Zarządzenie nr 41

/05 z dnia 20.10.2005r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze zapytania o cenę na: „Udzielenie kredytu o wartości 3.000.000,00 [...]

Zarządzenie 40

 z dnia 19.10.2005r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze zapytania o cenę na: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla [...]

Zarządzenie nr 39

ZARZĄDZENIE NR 39/05 z dnia 14.10.2005r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Dostawa żużlu [...]

Zarządzenie nr 38

Burmistrza Lubienia  Kujawskiegoz  dnia 07 października 2005 roku  w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok  [...]

metryczka