Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gm. Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 18.05.2017 r. INW.6722.1.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubienia Kujawskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski [...]

Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Strategia rozwoju Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2016-2022 ".

Lubień Kujawski dnia 14.03.2016 r.  INW.6220.2.2.2016     Obwieszczenie      Na postawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2032".

  Lubień Kujawski dnia 27.01.2016 r.  INW.6220.2.1.2016   Obwieszczenie     Na postawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

metryczka