Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej

                                                                                         Uczestnicy obrad sesji
                                                                                         Rady Miejskiej w Lubieniu KujawskimSzanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Miejskiej są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski tel. 54 284 43 20, fax. 54 284 35 00, email: sekretariat@lubienkujawski.pl jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego. Urząd Miejski, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji Burmistrza Lubienia Kujawskiego.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod nr tel. 54 284 43 20, email: admin@lubienkujawski.pl

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych, radni Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki – kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście w archiwum.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 
                                                            Administrator Danych Osobowych
                                                             Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                       /-/ Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Piotr Przybysz (28 grudnia 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (29 grudnia 2018, 14:16:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2211