Informacja


W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników sądowych i wystąpieniem Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku, Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim rozpoczęła procedurę wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 4 osoby.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Lubień Kujawski.
 
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.
 
Do karty zgłoszenia należy dołączyć:
 
 • informacje o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (informacja powinna być opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (oświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem    zgłoszenia), 
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona. (oświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem  zgłoszenia), 
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. (zaświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia), 
 • dwa zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. 
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie, inna organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Opłaty
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo opisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru, 
 • ukończył 30 lat, 
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 
 • jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, 
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Ławnikami nie mogą być :
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy, 
 • duchowni, 
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 • funkcjonariusze Służby Więziennej, 
 • radni gminy, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej, niż jednym sądzie.
 
Karty zgłoszenia na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pok. Nr 14 w godzinach pracy Urzędu, tel. 54-284-43-31.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady miejskiej po upływie terminu oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Pliki do pobrania:
Karta Zgłoszenia Kandydata na ławnika (61kB) pdf
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika (48kB) pdf
Oświadczenie Kandydata - 1 (25kB) pdf
Oświadczenie Kandydata - 2 (25kB) pdf
Zaświadczenie lekarskie (54kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Komecka (8 czerwca 2015)
Opublikował: Piotr Przybysz (8 czerwca 2015, 14:16:12)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (10 lipca 2015, 10:26:54)
Zmieniono: Przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3650