Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o podjęciu uchwały w spawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 10.01.2023 r. INW.6720.1.2021             OGŁOSZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO   Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Lubień Kujawski dnia 10.10.2022 r. INW.6720.1.2021   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Miejska w Lubieniu Kujawskim uchwały o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kuj.

Lubień Kujawski dnia 23.02.2021 r. INW.6720.1.2020             OGŁOSZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO   Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Kaliska i miasto Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 20.01.2021 r. INW.6721.1.2020         O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gm. Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 18.05.2017 r. INW.6722.1.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubienia Kujawskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski [...]

Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Strategia rozwoju Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2016-2022 ".

Lubień Kujawski dnia 14.03.2016 r.  INW.6220.2.2.2016     Obwieszczenie      Na postawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na lata 2015-2032".

  Lubień Kujawski dnia 27.01.2016 r.  INW.6220.2.1.2016   Obwieszczenie     Na postawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

metryczka