Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

KARTA USŁUGI NR:06


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 roku (Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 504).
Wymagane dokumenty:
 
 
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:
1. Kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Kserokopia dowodu opłaty za korzystanie z zezwolenia.
3. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Informacja organizatora imprezy o zapotrzebowaniu na usługę przez wnioskodawcę.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski, pokój nr 19, Tel. 54 284 43 36
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie jednorazowego zezwolenia.
Termin realizacji:
 
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Opłaty:
Opłata za jednorazowe zezwolenie jest wnoszona w dniu odbioru zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty rocznej za poszczególne rodzaje zezwoleń i wynosi:
• 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
• 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• 175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
3. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta w Lubieniu Kujawskim.
Uwagi:
 
1. O zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.

Formularze: Wzór karty (366kB) pdf
Wniosek o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (71kB) word
Wniosek o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (255kB) pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (68kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (347kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (429kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (355kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczyński (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 15:26:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1677