2019

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

2019

Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31 grudnia 2019

w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Lubień Kujawski na 2020 rok [...]

Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia planu audytu wewnętrznego w Gminie Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2019 rok. [...]

Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2019 rok. [...]

Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : "Dostawa opału na sezon grzewczy 2019/2020 dla Gminy Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie nr 95 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 3 grudnia 2019 r.

W sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, o numerach ewidencyjnych 232/171, 232/172, 232/173, 232/180, [...]

Zarządzenie nr 94 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 3 grudnia 2019 r.

W sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, o numerach [...]

Zarządzenie nr 93 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim za 2019 rok. [...]

Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad dzierżawy stanowisk handlowych oraz czynszu dzierżawnego na targowisku gminnym "Mój Rynek" w miejscowości Kaliska Gmina Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Lubień Kujawski na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lubień Kujawski na 2020-2036. [...]

Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05.11.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa wodomierzy, modułów radowych ( nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie Gminy Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.11.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczawka, gmina Lubień Kujawski". [...]

Zarządzenie nr 82/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31 października 2019r.

w sprawie powołania oraz określenia zasad i trybu działania komisji do zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21 października 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2019 rok [...]

Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21 października 2019r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11 października 2019r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2019 rok. [...]

Zarządzenie nr 71.1/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dziennego Domu Senior+ w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 44. [...]

Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dzienny Dom "Senior+" w Gminie Lubień Kujawski działającego w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej. [...]

Zarządzenie nr 70/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie Gminy [...]

Zarządzenie nr 69/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 3 września 2019r.

w sprawie zapewnienia w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku, na obszarze Gminy Lubień Kujawski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów [...]

Zarządzenie nr 68/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 2 września 2019r.

w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 65/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim [...]

Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.08.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa grogi gminnej nr 191415C w miejscowości Rzeżewo, gmina Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19 sierpnia 2019r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji  o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubień Kuj. [...]

Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30.07.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie nr 59/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim [...]

Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 55/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 3 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu melioracyjnego w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski [...]

Zarządzenie nr 54/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 2 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim [...]

Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektów u statutów sołectw Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Miasta Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Systemu Teleinformatycznego. [...]

Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2019 rok. [...]

Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej realizacji projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na [...]

Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania [...]

Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2019 rok. [...]

Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury   -  Biblioteki Publicznej  w Lubieniu Kujawskim za 2018 rok. [...]

Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury   -  Centrum  Kultury  w Lubieniu Kujawskim za 2018 rok. [...]

Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2019 rok. [...]

Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. realizacji inwestycji, obronnych, p.poż. i działalności gospodarczej w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2019 rok. [...]

Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zapewnienia w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, na obszarze Gminy Lubień kujawski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów [...]

Zarządzenie nr 24/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. [...]

Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu i Przewodniczącego Zarządu Mieszkańców. [...]

Zarządzanie nr 22/2019 z 27.03.2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na wydzierżawienie działek z terenu byłego lotniska w Kaliskach w celu zbioru siana. [...]

Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lubieniu Kujawskim. [...]

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.03.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Dostawa z rozładunkiem [...]

Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Miasta Lubień Kujawski [...]

Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12.02.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI [...]

Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 4 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Samorządowego "Dworkowe Skrzaty" w Lubieniu Kujawskim [...]

Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Lubień Kujawski na 2019 rok. [...]

Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy. [...]

Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Samorządowego "Dworkowe Skrzaty" w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim  [...]

Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole, gmina Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 4 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. [...]

metryczka