2017

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

2017

Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 66/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.12.2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 'Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim'. [...]

Zarządzenie nr 64/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2017 rok. [...]

Zarządzenie nr 63/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim za 2017 rok. [...]

Zarządzenie nr 62/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego pn: "Dostawa opału na sezon grzewczy 2017/2018 dla szkół z terenu gminy oraz Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim" [...]

Zarządzenie nr 61/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna stanowiącego własność Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Lubień Kujawski na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lubień Kujawski na lata 2018-2025 [...]

Zarządzenie nr 59/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie powołania oraz określenia zasad i trybu działania komisji do zaopiniowania  wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Lubień Kujawski w 2018r. [...]

Zarządzenie nr 58/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2017 rok. [...]

Zarządzenie nr 57/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 54/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05 października 2017 r.

w sprawie powołania obsady służby Stałego Dyżuru Burmistrza Lubienia Kujawskiego w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05 października 2017 r.

w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Lubienia Kujawskiego oraz powołania punktu kontaktowego w Urzędzie Miejskim i w jednostkach organizacyjnych gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski położonych w obrębie ewidencyjnym Narty, o numerach ewidencyjnych 100/15 i 100/16. [...]

Zarządzenie nr 51/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2017 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Narty, o numerach [...]

Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.09.2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski". [...]

Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18 sierpnia 2017 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2018 rok. [...]

Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18 sierpnia 2017 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Lubień Kujawski w 2017 roku. [...]

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 07.08.2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej wodociągu w miejscowości Bagno, gmina Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie nr 45/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21.07.2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z podziałem na 3 zadania" [...]

Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05 lipca 2017

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 19 Stycznia w Lubieniu Kujawskim.  [...]

Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05 lipca 2017

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 22 Lipca w Lubieniu Kujawskim.  [...]

Zarządzenie nr 40/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05 lipca 2017

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. gen. Stanisława Popławskiego w Lubieniu Kujawskim.  [...]

Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05 lipca 2017

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. Marcelego Nowotki w Lubieniu Kujawskim.  [...]

Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2017

w sprawie: ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie gminy z uwzględnieniem czynników podwyższających  lub obniżających ich wartość. [...]

Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 czerwca 2017

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. [...]

Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 2 czerwca 2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12 czerwca 2017.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. Obsługi Rady w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.05.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego pn."Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego nr 32/2017 z dnia 22.05.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówień publicznych pn. : Skomunikowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.04.2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191435C w miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12.04.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim" [...]

Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2017

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2017 rok. [...]

Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 kwietnia 2017

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół [...]

Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03 kwietnia 2017

w sprawie ogłoszenia wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy. [...]

Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 22.03.2017

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski za 2016 [...]

Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 22.03.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”   [...]

Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.03.2017

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Lubień Kujawski, Kłóbka, Krzewie, Morzyce, Kanibród, Gliznowo, Bilno [...]

Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.03.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim" [...]

Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 8 marca 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2017 rok. [...]

Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 07.03.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pm. "Wybudowanie ujęcia  wody w Kaliskach" [...]

Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 lutego 2017 roku

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. księgowości oświaty w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 lutego 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia ze zmianą sposobu użytkowania I pietra i poddasza na lokale mieszkalne z dobudową [...]

Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 lutego 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2017 rok. [...]

Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa Dróg Gminnych 191483C, 191482C, 191423C w obrębie geodezyjnym Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał, gmina [...]

Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectwa, gmina Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11 stycznia 2017 roku

w sprawie ustalenia kwoty limitu za korzystanie z energii elektrycznej na 2017 rok dla poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubień Kujawski. [...]

metryczka