2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 42/2008

                                  
                                    Burmistrza Lubienia Kujawskiego
                                                       z dnia 5 grudnia 2008 r.
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury.
 
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :
 
    § 1.1. Przeprowadzić inwentaryzację w drodze spisu z natury w następujących obiektach:
1)      Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim;
2)      Szkół Podstawowych w Kaliskach, Kanibrodzie i Nartach;
3)      Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim;
4)      Zespołu Szkół w Kłóbce;
5)      Ochotniczych Straży Pożarnych w Bilnie, Gliznowie, Kanibrodzie, Kłóbce, Krzewiu, Lubieniu Kujawskim i Morzycach.
    2. Inwentaryzacja ma mieć charakter pełny, z natury.
    3. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji 15 grudnia 2008 roku, a zakończenia 31 grudnia 2008 roku.
    4. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku.
 
   § 2. 1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się zespoły spisowe zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
   2. Prace inwentaryzacyjne przeprowadzić zgodnie z haromonogramem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
    3. Osoby powołane na członków zespołów spisowych ponoszą pełną odpowiedzialność za sprawne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.
 
    § 3. Po przeprowadzeniu spisu z natury zespoły spisowe  sporządzą sprawozdania.
 
    § 4. Zespoły spisowe dostarczą arkusze spisowe do Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 5 stycznia 2009 roku.
 
    § 5. Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji ustalam na dzień 15 stycznia 2009 roku.
 
   § 6. Odpowiedzialnym za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych jest Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, powołany odrębnymi przepisami.
 
    § 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Lubienia Kujawskiego.
 
      § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                 Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                      mgr inż. Paweł Wiktorski
 


 
Załączniki (54kB) word

metryczka


Wytworzył: Urszula Makowska-Kryska (5 grudnia 2008)
Opublikował: Monika Woźniak (5 grudnia 2008, 12:24:32)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:21:47)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1133