2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie Nr 41/2008

Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 14 listopada 2008 r.
 
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Lubień Kujawski na 2009 rok.
 
Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 179 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), uchwala się co następuje:
 
 
 
§ 1. 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2009 rok w wysokości:
DOCHODY             budżetu Gminy –                                           18.126.000 zł,
WYDATKI             budżetu Gminy –                                           19.740.600 zł,
DEFICYT             budżetu Gminy –                                             1.614.600 zł,
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
-          nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości:         1.110.600 zł,
-          wolnymi środkami w wysokości:                              504.000 zł.
2. Przyjmuje się w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim na 2009 rok wraz z objaśnieniami i załącznikami:
1)      wykaz zadań inwestycyjnych;
2)      przychody i wydatki zakładu budżetowego;
3)      plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
4)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
5)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
6)      plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych;
7)      plan dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych;
8)      informację o stanie mienia komunalnego;
9)      prognozowanie kwoty długu i spłat na 2009 rok i lata następne;
10)  przychody i rozchody budżetu gminy;
11)  limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012;
12)  plan wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków niepodlegających zwrotowi;
13)  informację opisową do projektu budżetu.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na 2009 rok przedłożyć:
1)      Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim celem dalszego nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą;
2)      Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku celem wydania stosownej opinii.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej    wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (14 listopada 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (24 listopada 2008, 21:33:40)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:21:57)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 825