2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 39/08

BURMISTRZA
LUBIENIA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 15.10.2008 R.
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kuj.
do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
 
 
Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2000 r. Nr 142, poz.1591 z późń.zm.) i art. 268a ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń.zm.)
 
Zarządzam, co następuje
 
§ 1.  1. Upoważniam Panią Grażynę Ziemską-Kierownika Ośrodka Pomocy  Społecznej
w Lubieniu Kujawskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z
funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych należących do kompetencji Burmistrza przewidzianych w
ustawie z dnia 7 września  2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późń.zm.)
 
2. Upoważnienie pozostaje w mocy do odwołania.
 
3. Z chwilą ustania stosunku pracy poważnienie przestaje obowiązywać.
 
4. Upoważnienie niniejsze nie uprawnia do udzielania dalszych upoważnień.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Wytworzył: Ziemska Grażyna (15 października 2008)
Opublikował: Magdalena Szarwas (7 listopada 2008, 09:00:21)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:22:23)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 969