2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 38/2008

                                         Burmistrza Lubienia Kujawskiego
                                                       z dnia 14 października 2008 r.
 
                    w sprawie powołania Komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.
 
Na podstawie § 10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/138/05 Rady  Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 66, poz.1283) zarządza się, co następuje:
 
          
        § 1. Powołuje się Komisję stypendialną, zwaną dalej Komisją, w składzie:
    1) Pani Urszula Makowska – Kryska – przewodnicząca;
    2) Pani Anna Bielec – członek;
    3) Pani Grażyna Ziemska – członek;
    4) Pani Hanna Szczepańska – członek.
 
        § 2. DozadańKomisjinależy:                                                                                                                          1) wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego pod względem spełniania kryteriów uprawniających do otrzymania pomocy materialnej określonych w § 2 i § 13 ust. 1 i 2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski;
     2) rozpatrzenie wszystkich przypadków sytuacji materialnej uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu;
     3) przedstawienie propozycji wysokości stypendiów i zasiłków w indywidualnych sprawach ustalonych według kryteriów w § 13 ust. 6 i 7 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski.
 
         § 3. 1. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący i są protokołowane.
        2.Obsługę Komisji zapewnia Referat Oświaty Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
 
         § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
         § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

                                                                   Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                       mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Urszula Makowska-Kryska (14 października 2008)
Opublikował: Monika Woźniak (14 października 2008, 14:53:30)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:22:31)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1308