2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie Nr 17/2008

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 maja 2008  r. w sprawie: przyjęcia regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliskach i Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie   .
 
Na podstawie art. 36a ust 5 i 5 b  w związku z art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z  2004 roku  Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Lubienia Kujawskiego zarządza co następuje:
 
                                                            § 1
 
Ogłosić konkurs mający na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliskach i Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie   .
 
 
                                                            § 2
 
Przyjąć regulamin konkursu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Przyjąć ogłoszenie o konkursie o treści zgodnej z załącznikiem  Nr. 2 do niniejszego zarządzenia .
 
                                                            § 3
 
Zwrócić się do Kuratora Oświaty , Rady Pedagogicznej , Rady Rodziców Związków Zawodowych o wyznaczenie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej zgodnie z art. 36a ust. 5 w związku z ust 5 b  w/w ustawy.
 
 
                                                                                       Burmistrz
                                                                                       Lubienia Kujawskiego
                                                                                       Paweł Wiktorski

 
 

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr  17/ 2008 z dnia  14 maja 2008  roku

 
 
Regulamin w sprawie zasad i trybu  przeprowadzenia  konkursu w celu  wyło-
nienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliskach i Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie   .
 
                                                            § 1
 
1.      Konkurs mający na celu wyłonienie kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliskach i Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie   ogłaszany jest poprzez  podanie informacji do publicznej wiadomości  w co najmniej dwóch dziennikach : jednym o zasięgu wojewódzkim i jednym  o zasięgu lokalnym .
2.      Tekst ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr 17/2008  r z dnia 14 maja 2008  roku .
 
                                                           § 2
 
1.      Do przeprowadzenia konkursu organ prowadzący powołuje komisję konkursową .
2.      Do właściwości komisji konkursowej należy wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliskach i Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie      .
3.      W skład komisji wchodzą :
1.)-po  trzech  przedstawicieli:
   a/ organu prowadzącego wyznaczonych przez  ten organ,
    b/ organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wyznaczonych przez
         Kuratora Oświaty,
                 2) - po dwóch przedstawicieli:
-         a/ Rady Pedagogicznej – desygnowanym przez Radę Pedagogiczną ,
-          b /rodziców - desygnowanym przez Radę Rodziców ,
3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych , przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce której konkurs dotyczy desygnowany przez związki zawodowego .
4.      Legitymację do uczestnictwa w pracach komisji dla przedstawicieli wymienionych w ust.3 pkt 1-3 stanowi imienne upoważnienie wydane na piśmie przez organ desygnujący przedstawiciela .
5.      Pracami komisji kieruje przewodniczący – wyznaczony przez organ prowadzący szkołę spośród członków komisji .
6.      Członkiem komisji nie może być osoba krewna lub powinowata /w stopniu pierwszym/ w stosunku do kandydata na dyrektora .
7.      Posiedzenie komisji odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu o konkursie Prace komisji mogą być prowadzone ,jeżeli bierze w nich udział co najmniej 2/3 jej składu .
8.      Przewodniczący komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji , o czym powiadamia na piśmie członków komisji oraz kandydatów , nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia .
 
 
                                                            §3
 
 

Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia , czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów wynika , że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie .Oferty złożone po terminie , nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o konkursie dokumentów , oraz oferty z których wynika ,że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie , podlegają odrzuceniu , a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego .
Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego .
Przewodniczący komisji , w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji , informuje na piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego  i przyczynach odrzucenia oferty .
Komisja niezwłocznie dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego .Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły .Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania .  
                                                         § 4
 
1.      Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym .
1/ - do głosowania służy karta o treści : kandydaci na stanowisko dyrektora
            i nazwa szkoły do której kandydują (odpowiednio :Szkoła Podstawowa w           
            w Kaliskach ,Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie )
           Nazwisko i imię    TAK   □                   NIE    □
           Za głos ważny uznaje się postawienie znaku X  w jednej z kratek.
           W przypadku postawienia znaku X  w obu kratkach lub nie postawienie
            znaku  X w żadnej z kratek głos jest nieważny .
      2/ członek komisji ma prawo do oddania jednego głosu w danej turze 
         głosowania ,
      3/ konkurs jest rozstrzygnięty , jeżeli na jednego z kandydatów oddała głosy co
          najmniej połowa obecnych na posiedzeniu członków komisji .
      4/ w przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów ,
          o której mowa w ust.1 pkt 3  , komisja przystępuje do drugiego głosowania.
         Do drugiego głosowania dopuszczeni są kandydaci ,którzy uzyskali co
          najmniej dwa głosy w pierwszym głosowaniu .
     
 5/ Konkurs jest rozstrzygnięty , jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów 
      uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów .
6/  Z posiedzenia komisji sporządza się protokół , które podpisują obecni na  
     posiedzeniu członkowie komisji .
7. O wynikach konkursu przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia organ
    prowadzący szkołę  oraz przekazuje temu organowi dokumentację
    postępowania konkursowego .
 
                                                         § 5
 
 
1.      Organ prowadzący szkołę lub placówkę unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia :
 1/ nieuzasadnionego odrzucenia oferty;
  2/ przeprowadzenia przez komisje postępowania konkursowego bez obecności 2/3
      jej członków ;
  3/ innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym , które mogły
      wpłynąć na wynik konkursu .
 
 
                                                        §6
 
 
1.      Po podpisaniu protokołu, przewodniczący komisji ogłasza wynik konkursu w obecności wszystkich kandydatów.
2.      Dokumentację konkursową stanowi:
1/ protokół konkursu,
2/ upoważnienie członków komisji, karty do głosowania.
3.      Protokół wraz z załącznikami przewodniczący przedkłada niezwłocznie organowi prowadzącemu, który powierzy stanowisko jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko umotywowanego zastrzeżenia .
 
 
 
Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr 17/2008 z 14 maja 2008 roku
                                                                                                                                      

BURMISTRZ    LUBIENIA     KUJAWSKIEGO  
 
Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora :
 
-Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie 87-840 Lubień Kujawski
-Szkoły Podstawowej w Kaliskach  87-840 Lubień Kujawski
 
1.Wymagania kwalifikacyjne :
Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany  który spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 06 maja 2003 roku w sprawie wymagań ,jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz.U z 2003 roku Nr.89,poz.826 z późn. zmianami ).
 
2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :
1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu  wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
szkoły;
2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawierający w szczególności
       informację o stażu  pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela  lub stażu pracy
      dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego ;
3)      akt nadania stopnia  nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia
4)      dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania  albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą ;
5)      ocenę pracy o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 maja 2003 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach szkół i placówek ;
6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ;
7)      oświadczenie ,że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust .1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r  Nr.97,poz.674 ze zm.) , oraz nie toczy się przeciwko  niemu postępowanie dyscyplinarne ;
8)      oświadczenie ,że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
9)      oświadczenie ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w  art.31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2005 r Nr 14 ,poz.114 ze zm)
10)  oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Dz.U.z 2002 r Nr.101,poz.926 ze zm) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora .
Kandydaci urodzeni przed 01.08.1972 r do zgłoszenia powinni dołączyć  także oświadczenie ,że złożyli  do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy  oświadczenie lustracyjne  o którym mowa w ustawie z dnia 14 lutego 2007 r o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej –Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U z 2007 r Nr 25,poz.162)Wzór oświadczenia lustracyjnego  jest dostępny  w Urzędzie Miejskim w Lubieniu  Kujawskim , pok.nr.6.
 
 
3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „KONKURS” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia pod adresem : Burmistrz Lubienia Kujawskiego  ul. Wojska Polskiego 29 ,87-840 Lubień Kujawski .Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego .O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie .
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Urszula Makowska-Kryska (14 maja 2008)
Opublikował: Monika Woźniak (14 maja 2008, 12:57:10)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:24:00)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1032