2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 9/2008


Zarządzenie Nr 9/2008

Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 10 marca 2008 r.


w sprawie: opracowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Lubień
Kujawski za 2007 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 24, poz. 2104) art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2000, Nr 62 poz. 718)


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
zarządza, co następuje:

§ 1

Realizację uchwały Nr: IV/16/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Lubień Kujawski na 2007 r. Burmistrz Lubienia Kujawskiego przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r. zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

I Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1. Dochody budżetowe plan – 16.204.475 zł wykonanie - 17.356.587,41 zł
2. Wydatki budżetowe plan – 16.604.475 zł wykonanie - 15.784.875,60 zł
w tym wydatki mająt. plan - 2.841.504 zł wykonanie - 2.430.845,01 zł
3. Deficyt budżetowy plan - 400.000 zł wykonanie - -
4. Nadwyżka budżetowa plan - - wykonanie - 1.571.711,81 zł

II Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:

1. Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami

Dotacje: plan - 3.800.558 zł wykonanie – 3.778.121,87 zł
Wydatki: plan - 3.800.558 zł wykonanie – 3.778.121,87 zł

2. Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązania problemów alkoholowych:

Przychody plan - 65.000 zł wykonanie - 73.450,75 zł
Wydatki plan - 65.000 zł wykonanie – 55.581,02 zł

3. Gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Przychody plan- 59.422 zł wykonanie – 60.095,53
Wydatki plan- 40.737 zł wykonanie – 40.453,88

4. Przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

Przychody plan – 1.166.200 wykonanie – 951.970,72 Wydatki plan – 1.166.200 wykonanie – 955.495,56

§ 2
1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r. Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3
Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie


Burmistrz Lubienia Kujawskiego ustala w pełnej szczegółowości sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok zgodnie z załączonymi załącznikami w układzie dział, rozdział, paragraf, jak i przedstawioną część opisową.

Załącznik nr 1 (227kB) pdf

metryczka


Wytworzył: W.Mordzak (4 kwietnia 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (4 kwietnia 2008, 10:08:38)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:24:23)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1008