2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Z a r z ą d z e n i e n r 3/2008

                                               Burmistrza Lubienia Kujawskiego
                                                       z dnia 1 luty 2008 roku
 
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu  na wykonanie zadania publicznego  w zakresie kultury i sportu  w 2008 roku  przez organizację pożytku publicznego.
 
Na podstawie  art.11 ust.2 ustawy z dnia  24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie oraz Uchwały nr. XVIII/98/2004 z dnia 3 września 2004 ro w sprawie określenia trybu w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania
 
                                                              O G Ł A S Z A M
 
 

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadania miasta w roku 2008 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego  w zakresie wspierania kultury fizycznej  / załącznik nr. 1 Zarządzenia/;
Termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 3 marca 2008 roku ;
Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w dzienniku o zasięgu Lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznych i na tablicy ogłoszeń. Treść informacji
Stanowi załącznik nr. 2  do niniejszego zarządzenia.
       4.        Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

 

 


 
Załącznik Nr 1
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
ogłasza:
 
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XVIII/98/2004 z dnia 3 września 2004r. w sprawie określania trybu w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania.
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania:
WSPIERANIE ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI
 
I. Rodzaj i forma realizacji zadania:
1. Zadanie, o którym mowa wyżej, może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu
        1). sportu wyczynowego dzieci i młodzieży,
        2). popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
        3). promocji osiągnięć sportowych miasta i gminy,
2. Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
        1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
        2) organizację imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta i gminy,
        3) popularyzacja rozwoju kultury fizycznej i zdrowego stylu życia,
        4) zakup sprzętu sportowego,
        5) inne inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla promocji miasta i gminy.
 
 
 
 
II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2008 r.
1. Na realizację zadania w 2008r. przeznacza się:
- 35.000,00 zł w miejscowości Lubień Kujawski.
- 10.000,00 zł w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski.
kwoty te mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania można realizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
III Termin i warunki składania ofert.
1. W konkursie mogą brać następujące podmioty:
         1) organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
2. W przypadku wyboru oferty zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie:
         1) wsparcia zadania,
         2) powierzenia wykonania zadania.
3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania albo nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane ze środków gminy w 2006 i 2007 roku.
4. Oferty dotyczące powierzenia realizacji publicznych zadań miasta i gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu należy złożyć do dnia 3 marca 2008r. do Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29. O zachowanie terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.
5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
         1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,
         2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
         3) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
         4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
         5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
           6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nie odpłatnego wykonania zadania,
        7) inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty,
        8) inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.
6. Oferty złożone na innych drukach niż urzędowe, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie powinno być wykonane do 31 grudnia 2008r.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 
V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty:
1. Komisja powołana do rozpatrzenia ofert dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania i przedstawia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego do akceptacji.
2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
3. Wybór oferty stanowiący formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
        1)celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz z niniejszym ogłoszeniem,
       2) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
       3) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
       4) pozyskanie do współpracy i   współfinansowania innych partnerów publicznych i prywatnych,
       5) rzetelność i terminowość wykonania i rozliczenia zadania z budżetu gminy.
 
VI. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96, poz.873)
2. Burmistrz Lubienia Kujawskiego przyznaje dotacje celowe na realizację oferty wyłonionej w konkursie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
4. Burmistrz Lubienia Kujawskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
VII. Postanowienia końcowe:
1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz Lubienia Kujawskiego może zarezerwować środki przeznaczone na inną, wyłonioną dodatkową ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu.
2. Szczegółowe i ostateczne wyniki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa między Burmistrzem Lubienia Kujawskiego a oferentem.
3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania informacji o tym, iż jest ono dotowane przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego.
4. Dotowany podmiot jest zobowiązany do:
        1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
        2) dostarczenia na wezwanie Burmistrza Lubienia Kujawskiego oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz innej dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji.
 
Lubień Kujawski 01.02.2008r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Halina Lubasińska (1 lutego 2008)
Opublikował: Magdalena Szymańska (1 lutego 2008, 13:57:35)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:24:45)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1012