2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Z a r z ą d z e n i e n r 3/2008

                                               Burmistrza Lubienia Kujawskiego
                                                       z dnia 1 luty 2008 roku
 
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu  na wykonanie zadania publicznego  w zakresie kultury i sportu  w 2008 roku  przez organizację pożytku publicznego.
 
Na podstawie  art.11 ust.2 ustawy z dnia  24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie oraz Uchwały nr. XVIII/98/2004 z dnia 3 września 2004 ro w sprawie określenia trybu w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania
 
                                                              O G Ł A S Z A M
 
 

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadania miasta w roku 2008 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego  w zakresie wspierania kultury fizycznej  / załącznik nr. 1 Zarządzenia/;
Termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 3 marca 2008 roku ;
Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w dzienniku o zasięgu Lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznych i na tablicy ogłoszeń. Treść informacji
Stanowi załącznik nr. 2  do niniejszego zarządzenia.
       4.        Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

 

 


 
Załącznik Nr 1
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
ogłasza:
 
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XVIII/98/2004 z dnia 3 września 2004r. w sprawie określania trybu w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania.
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania:
WSPIERANIE ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI
 
I. Rodzaj i forma realizacji zadania:
1. Zadanie, o którym mowa wyżej, może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu
        1). sportu wyczynowego dzieci i młodzieży,
        2). popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
        3). promocji osiągnięć sportowych miasta i gminy,
2. Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
        1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
        2) organizację imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta i gminy,
        3) popularyzacja rozwoju kultury fizycznej i zdrowego stylu życia,
        4) zakup sprzętu sportowego,
        5) inne inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla promocji miasta i gminy.
 
 
 
 
II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2008 r.
1. Na realizację zadania w 2008r. przeznacza się:
- 35.000,00 zł w miejscowości Lubień Kujawski.
- 10.000,00 zł w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski.
kwoty te mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania można realizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
III Termin i warunki składania ofert.
1. W konkursie mogą brać następujące podmioty:
         1) organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
2. W przypadku wyboru oferty zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie:
         1) wsparcia zadania,
         2) powierzenia wykonania zadania.
3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania albo nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane ze środków gminy w 2006 i 2007 roku.
4. Oferty dotyczące powierzenia realizacji publicznych zadań miasta i gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu należy złożyć do dnia 3 marca 2008r. do Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29. O zachowanie terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.
5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
         1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,
         2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
         3) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
         4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
         5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
           6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nie odpłatnego wykonania zadania,
        7) inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty,
        8) inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.
6. Oferty złożone na innych drukach niż urzędowe, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie powinno być wykonane do 31 grudnia 2008r.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 
V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty:
1. Komisja powołana do rozpatrzenia ofert dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania i przedstawia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego do akceptacji.
2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
3. Wybór oferty stanowiący formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
        1)celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz z niniejszym ogłoszeniem,
       2) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
       3) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
       4) pozyskanie do współpracy i   współfinansowania innych partnerów publicznych i prywatnych,
       5) rzetelność i terminowość wykonania i rozliczenia zadania z budżetu gminy.
 
VI. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96, poz.873)
2. Burmistrz Lubienia Kujawskiego przyznaje dotacje celowe na realizację oferty wyłonionej w konkursie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
4. Burmistrz Lubienia Kujawskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
VII. Postanowienia końcowe:
1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz Lubienia Kujawskiego może zarezerwować środki przeznaczone na inną, wyłonioną dodatkową ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu.
2. Szczegółowe i ostateczne wyniki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa między Burmistrzem Lubienia Kujawskiego a oferentem.
3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania informacji o tym, iż jest ono dotowane przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego.
4. Dotowany podmiot jest zobowiązany do:
        1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
        2) dostarczenia na wezwanie Burmistrza Lubienia Kujawskiego oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz innej dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji.
 
Lubień Kujawski 01.02.2008r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Wytworzył: Halina Lubasińska (1 lutego 2008)
Opublikował: Magdalena Szymańska (1 lutego 2008, 13:57:35)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:24:45)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 825

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij