2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie Nr 47/2009

                                                 Zarządzenie Nr 47/2009
                            Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 listopada  2009r.
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
       Na podstawie art.9 g ust.2 oraz art.91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co  następuje:
   § 1.1.Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego  w szkole dla której organem prowadzącym jest gmina Lubień Kujawski. Skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej określa załączniki Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
   2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminu nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
   § 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty.
   § 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
   2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń. 


                                                                                Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                      mgr inż. Paweł Wiktorski
                        
UZASADNIENIE  
 
      Zgodnie z art.9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę.
     W skład komisji wchodzą :
-         przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
-         przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny ;
-         dyrektor szkoły;
-         dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
-         w skład komisji na wniosek nauczyciela wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
       Komisje powoływane są dla nauczycieli gminy Lubień Kujawski, którzy złożyli wnioski o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
 

 
                                                                                 Załącznik Nr 1 
                                                                                 do Zarządzenia Nr 47/2009
                                                                                 z dnia 20 listopada 2009r.
 
 
   Skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Roberta Patroniaka  nauczyciela kontraktowego Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego:
 
 
1) Urszula Makowska-Kryska -  Przedstawiciel organu prowadzącego-Przewodniczący Komisji ;
2) Jolanta Michalska            -  Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) Krzysztof Więczkowski      -  Ekspert;
4) Dariusz Pokrywczyński      -  Ekspert;
5) Krystyna Ziemińska         -  Dyrektor szkoły;
 
                                                                                   Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                           mgr inż. Paweł Wiktorski
 

 

metryczka


Wytworzył: Urszula Makowska-Kryska (20 listopada 2009)
Opublikował: Monika Woźniak (20 listopada 2009, 12:31:30)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:11:17)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 934