2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 28/2009

Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia  5 czerwca 2009 roku
 
 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, 166, 166 a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504) uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1.  W uchwale Nr XXVII/117/2008 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zmienionej:
Uchwałą Rady Miejskiej:
-        Nr XXVIII/126/2009 z dnia 12 marca 2009 roku,
-        Nr XXX/140/2009 z dnia 29 maja 2009 roku,
Zarządzeniem Burmistrza Lubienia Kujawskiego:
-        Nr 15/2009 z dnia 31 marca 2009 roku,
-        Nr 25/2009 z dnia 25 maja 2009 roku
wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1)      § 1 otrzymuje brzmienie:
w § 1 wyrażenie „dochody gminy na kwotę 18.372.008 zł” zastępuje się wyrażeniem „dochody gminy na kwotę 18.387.038” zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
–        dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 3.796.173 zł
 
2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
w § 2 wyrażenie „wydatki gminy na kwotę 20.072.296 zł”, zastępuje się wyrażeniem „wydatki gminy na kwotę 20.087.326” zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
–        wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 3.796.173 zł.
 
 
      § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Załączniki (16kB) plik

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (5 czerwca 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (12 czerwca 2009, 10:10:30)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:13:42)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 723