2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 27/2009

Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 26 maja 2009 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 
 
 
Na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych Komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu (Dz.U. Nr 84, poz. 921, z 2004 r. Nr 3, poz. 13 i z 2005 r. Nr 6, poz. 25) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 19/2009 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych skład:
-Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Bibliotece Publicznej, ul. Wojska Polskiego 18, Lubień Kujawski, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
-Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kaliskach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.
 

UZASADNIENIE
 
W załączniku do zarządzenia Nr 19/2009 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji  wyborczych określone zostały ich poszczególne składy. W związku z tym, że w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lubieniu Kujawskim powołana została osoba Pani Bożeny Wesołowskiej, a w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Kaliskach osoba Pani Katarzyny Pawłowskiej, a osoby te pisemnie zrzekły się członkostwa, co w świetle art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, który zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego stosuje się w wyborach do Parlamentu Europejskiego, powoduje wygaśnięcie członkostwa.
Wobec powyższego zachodzi potrzeba dokonania odpowiedniego odzwierciedlenia w składach tych komisji. Zasadnym jest zatem podjęcie zarządzenia w tej sprawie.

Załączniki (13kB) plik

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (26 maja 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (28 maja 2009, 21:38:55)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:13:50)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 943