2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie Nr 8/2009

Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 3 marca 2009 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, określenia składu i trybu pracy Komisji w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wykonywanie w formie wsparcia zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Lubień Kujawski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 8 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr XXVII/122/2008 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Lubień Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu Nr 7/2009 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie powołania, określenia składu i trybu pracy Komisji w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wykonywanie w formie wsparcia zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Lubień Kujawski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu § 1 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 1. W celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wykonywanie w formie wsparcia zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Lubień Kujawski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu powołuję Komisję w składzie:
1)      Halina Lubasińska – Zastępca Burmistrza Lubienia Kujawskiego – Przewodnicząca Komisji;
2)      Elżbieta Wojciechowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim – Członek Komisji;
3)      Ryszard Machnowski – Sekretarz Lubienia Kujawskiego – Członek Komisji;
4)      Magdalena Szarwas – Pracownik Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim – Członek Komisji.”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Lubienia Kujawskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Burmistrz Lubienia Kujawskiego

mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Ryszard machnowski (3 marca 2009)
Opublikował: Magdalena Szarwas (3 marca 2009, 12:05:10)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:19:37)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 910