2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie Nr 43/2010

                                           Zarządzenie Nr 43/2010
                                     Burmistrza Lubienia Kujawskiego
                                          z dnia 27 grudnia 2010 r
    
 
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Lubienia Kujawskiego Pani Haliny Lubasińskiej.
 
 
Na podstawie art. 26a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 3 i art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458) oraz art.30 § 1 pkt 1 w związku z art. 69 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), w związku z przedłożoną w dniu 20 grudnia 2010 r. prośbą, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. odwołuję Panią Halinę Lubasińską ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Lubienia Kujawskiego.
2. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31 grudnia 2010 r.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (27 grudnia 2010)
Opublikował: Danuta Bujalska (29 grudnia 2010, 11:33:22)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:03:49)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 943