2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 lipca 2012 r.


Zarządzenie Nr 24/2012
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 9 lipca 2012 r.
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury Szkoły Podstawowej w Nartach w związku z jej likwidacją.
 
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :
 
§ 1.1. Przeprowadzić inwentaryzację w drodze spisu z natury  w Szkole Podstawowej w Nartach.
2. Inwentaryzacja ma mieć charakter pełny, z natury.
3. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji 9 lipca 2012 roku, a zakończenia 11 lipca 2012 roku.
4. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 9 lipca 2012 roku.
 
§ 2. 1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się zespół spisowy w składzie: Przewodniczący Anna  Bielec członkowie Elżbieta Kopczyńska , Wanda Barnaś.
 2.Wyznaczam Urszulę Makowską - Kryskę – Kierownika Referatu Oświaty jako przedstawiciela Gminy obecnego przy pracach zespołu spisowego .
3. Osoby powołane na członków zespołów spisowych ponoszą pełną odpowiedzialność za sprawne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.
 
§ 3. Po przeprowadzeniu spisu z natury zespół spisowy  sporządzi sprawozdanie.
 
§ 4. Zespół spisowy dostarczy arkusze spisowe do Urzędu Miejskiego w terminie do 12 lipca 2012 roku.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 6.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

metryczka


Wytworzył: Urszula Makowska-Kryska (9 lipca 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (16 lipca 2012, 11:28:09)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (28 stycznia 2016, 12:11:34)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 589