2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 lipca 2012 r.


Zarządzenie Nr 22 /2012r
Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia  9 lipca  2012r.
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
.
 
       Na podstawie art.9 g ust.2 oraz art.91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co  następuje:
   § 1.1.Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w szkole dla której organem prowadzącym jest gmina Lubień Kujawski. Skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej określa załączniki Nr 1 niniejszego Zarządzenia.
   2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminu nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
   § 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty.
   § 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
   2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.
 
Uzasadnienie (24kB) word

Załącznik nr 1 (23kB) word  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Urszula Makowska-Kryska (9 lipca 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (10 lipca 2012, 08:41:36)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (28 stycznia 2016, 12:11:50)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1044