2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

ZARZĄDZENIE NR 07/2012

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 lutego 2012 r.
 
w sprawie wdrożenia systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim.
 
Na podstawie art.30, ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r.  Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011r.Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281), Uchwały Nr XXXIX/187/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Lubień Kujawski projektu partnerskiego „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej i umowy partnerskiej z dnia 12.07.2010 r., zarządzam, co następuje:
 
            § 1. Wprowadza się „System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim” opracowany w ramach projektu „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku”.
            § 2. „System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim” umożliwia dokonywanie ciągłej oceny satysfakcji klientów urzędu z jakości świadczonych usług, oraz okresowo (co najmniej raz
w skali roku) generowanie raportów syntetycznych i cząstkowych zawierających wyniki pomiaru satysfakcji klientów urzędu.
            § 3. „System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z  jakości usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim” pozwala na wyliczenie kilkunastu wskaźników jakości na poziomie urzędu jako całości lub ostatnio załatwionej sprawy
w urzędzie. Równocześnie pozwala na wygenerowanie raportu porównawczego dla wszystkich jednostek objętych projektem. Wskaźniki te powinny być monitorowane
w odstępach co najmniej rocznych.
            § 4. Wdrożenie „Systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim” realizuje pracownik Biura Obsługi Klienta, a nadzór nad wdrożeniem wykonuje Sekretarz Lubienia Kujawskiego.
            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść zarządzenia (858kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Krawiecka (27 lutego 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (6 marca 2012, 13:04:13)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (28 stycznia 2016, 12:15:26)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 808