2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Lubień Kujawski.

Na podstawie art.  30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626) i § 12 ust. 1 w związku z § 5 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXII/247/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2014 rok zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Zaciągnąć kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Kowalu o/ Lubień Kujawski w kwocie 1.000.000 zł (Słownie: Jeden milion złotych 00/100 ), na okres od   10  grudnia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku

§ 2. Ustala się zabezpieczenie wyżej wymienionego kredytu w formie weksla in blanco.

§ 3. Spłata kredytu nastąpi z dochodów uzyskanych z podatku od nieruchomości i udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych. 
 
§ 4. Koszty obsługi podlegają sfinansowaniu z wydatków budżetowych zapisanych na obsługę długu publicznego.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
 
 
Uzasadnienie

 
W związku z wystąpieniem przejściowego niedoboru środków pieniężnych na rachunku bankowym, zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w celu zachowania płynności w realizacji zaciągniętych zobowiązań gminy wobec kontrahentów.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zgodnie z którym burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a do jego zadań należy w szczególności określenie sposobu wykonania uchwał. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Na podstawie upoważnienia do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, wynikającego z § 12 ust. 1 w związku z § 5 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXII/247/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2014 rok, podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest uzasadnione.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wanda Mordzak (8 grudnia 2014)
Opublikował: Marek Tyczyński (31 grudnia 2014, 12:17:24)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (28 stycznia 2016, 08:01:21)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 685