2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu

Zarządzenie Nr  27/2014
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 28 lipca 2014 roku
 
 
 
w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz § 2 uchwały Nr XXXVI /275/2014 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok, zarządza się co następuje:
 
 
 
§ 1. Ustalić poręczenie kredytu bankowego przez Bank Spółdzielczy w Kowalu  w wysokości 35.210,00 zł (słownie: Trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń.
 
§  2. Poręczenie o którym mowa w § 1 ustala się do dnia 30 czerwca 2016 roku.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

metryczka


Wytworzył: Wanda Mordzak (28 lipca 2014)
Opublikował: Marek Tyczyński (31 grudnia 2014, 12:02:49)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (28 stycznia 2016, 08:05:14)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 611