2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

ZARZĄDZENIE NR 43/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.12.2014 r.


ZARZĄDZENIE NR 43/2014
Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.12.2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Dostawa do szkół w Kaliskach, Kłóbce i Kanibrodzie miału węglowego
w łącznej ilości 300 ton na sezon grzewczy 2014/2015”
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), zarządza się co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę do szkół w Kaliskach, Kłóbce i Kanibrodzie miału węglowego w łącznej ilości 300 ton na sezon grzewczy 2014/2015 w następującym składzie:
Przewodniczący: Ryszard Machnowski
Z-ca przewodniczącego: Urszula Makowska-Kryska
Sekretarz: Bogumiła Sztela
2. Komisja Przetargowa ma charakter doraźny i zakończy swoje czynności z chwilą podpisania umowy o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
§ 2. Nadaje się Regulamin Pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowaniu, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zobowiązuje się Komisję Przetargową, do przeprowadzenia postępowania, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej, o którym mowa w § 2, niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

UZASADNIENIE
 
do zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę do szkół w Kaliskach, Kłóbce i Kanibrodzie miału węglowego w łącznej ilości 300 ton na sezon grzewczy 2014/2015oraz nadania Regulaminu Pracy tej Komisji.
 
Wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735). Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotówkach równowartość kwoty, o których mowa wyżej, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego (art. 21 ust 1 ustawy), który określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac.

Załącznik do zarządzenia nr 43/2014 (46kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (2 grudnia 2014)
Opublikował: Bogumiła Sztela (2 grudnia 2014, 09:41:21)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (28 stycznia 2016, 08:01:40)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 562