2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie Nr 7 /2014r Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24 marca 2014r.


Zarządzenie Nr  7 /2014 r.
Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24 marca 2014r.
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
       Na podstawie art.9 g ust.2 oraz art.91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r.,  poz. 191) zarządzam, co  następuje:
   § 1.1.Powołać Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w szkole dla której organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski. Skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej określa załączniki Nr 1 niniejszego Zarządzenia.
   2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w ust.1, jest przeprowadzenie egzaminu zgodnie z odrębnymi przepisami.
   § 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego  w Lubieniu Kujawskim.
   § 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
   2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.
 
 
UZASADNIENIE
Zgodnie z art.9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz.191 ) Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. Kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent gminy.
     W skład komisji wchodzą :
- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny ;
- dyrektor szkoły;
- dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
- w skład komisji na wniosek nauczyciela wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
W świetle powyższego przedmiotowa Komisja powoływana jest dla nauczyciela zatrudnionego w szkole prowadzonej przez Gminę  Lubień Kujawski, który złożył wniosek o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr  7
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 24 marca 2014r.

 
Skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Karbowskiej  nauczyciela kontraktowego Zespołu Placówek Oświatowych  ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego:
1)   Urszula Makowska-Kryska - Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji;
2)   Wojciech Pawłowski          - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3)   Jolanta Lewandowska       - Ekspert;
4)   Jolanta Grabowska           - Ekspert;
5)   Krystyna Zieminska          - Dyrektor szkoły.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (24 marca 2014)
Opublikował: Bogumiła Sztela (24 marca 2014, 12:58:45)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (28 stycznia 2016, 08:07:53)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 740