2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie Nr 21/2013

Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 10 lipca 2013r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Powołać Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w szkole dla której organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski. Skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej określa załącznik Nr 1 niniejszego Zarządzenia.
2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzenie egzaminu zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz
mgr inż. Paweł Wiktorski 

 
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami ) Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. Kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje odpowiednio wójt, burmistrz prezydent gminy.
W skład komisji wchodzą :
-przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
-przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny ;
-dyrektor szkoły;
-dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
-w skład komisji na wniosek nauczyciela wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
W świetle powyższego przedmiotowa Komisja powoływana jest dla nauczyciela zatrudnionego w szkole prowadzonej przez Gminę Lubień Kujawski, który złożył wniosek o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 21/2013
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 10 lipca 2013r.


Skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Gawrysiak nauczyciela kontraktowego Zespołu Placówek Oświatowych ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego:
1)Urszula Makowska-Kryska - Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji;
2)Krystyna Sobczak - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3)Krystyna Ziemińska - Ekspert;
4)Teresa Guzicka - Ekspert;
5)Anna Bielec - Dyrektor szkoły.

Burmistrz
mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szarwas (10 lipca 2013)
Opublikował: Marek Tyczyński (10 lipca 2013, 21:54:19)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (28 stycznia 2016, 08:12:01)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 680