2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie 4/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego


ZARZĄDZENIE Nr 4/2013
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 18 lutego 2013 r.
 
o zmianie zarządzenia w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w celu zaopiniowania projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski”.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu Nr 3/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w celu zaopiniowania projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski” § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W celu zaopiniowania projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski” powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:
1)      Pani Bogumiła Germanowska – Przewodniczący;
2)      Pan Jarosław Pudliński – członek;
3)      Pani Ewa Kaczmarek – członek.”
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. planowania przestrzennego oraz Skarbnikowi Lubienia Kujawskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (18 lutego 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (18 lutego 2013, 12:23:36)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (28 stycznia 2016, 08:14:52)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 872