2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr 3/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej


ZARZĄDZENIE Nr 3/2013
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 13 lutego 2013 r.
 
w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w celu zaopiniowania projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski ”.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W celu zaopiniowania projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski” powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczą w składzie:
1)  Pani Bogumiła Germanowska -(członek POIU w Gdańsku G-097/2002)– Przewodniczący;
2)  Pani mgr Katarzyna Podlaska-Krzywiec (OIU w Gdańsku) – członek;
3)  Pani Ewa Kaczmarek – członek
§ 2. Organizację i tryb działania Komisji, o której mowa w § 1, określa Regulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. planowania przestrzennego oraz Skarbnikowi Lubienia Kujawskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2013 z dnia 13 lutego 2013 r.
 


Regulamin
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 
 
I. Przedmiot działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 
§ 1. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Lubieniu Kujawskim zwana dalej Komisją jest organem doradczym Burmistrza Lubienia Kujawskiego powołanym w celu zaopiniowania projektu ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski”.
 
II. Organizacja i tryb działania Komisji
 
§ 2. Pracami Komisji kieruje i posiedzenia prowadzi jej Przewodniczący. W przypadku swojej usprawiedliwionej nieobecności przewodniczący wyznacza spośród członków Komisji swojego zastępcę do prowadzenia posiedzenia.
§ 3. Komisja, w zależności od potrzeb, może korzystać z pomocy ekspertów i specjalistów spośród urbanistów, inżynierów komunikacji, ekologów, projektantów infrastruktury itp.
§ 4. Przewodniczący w porozumieniu z Burmistrzem Lubienia Kujawskiego:
1)  zwołuje posiedzenia komisji;
2)  ustala porządek obrad;
3)  ustala, w razie potrzeby, odpowiedni do omawianego tematu skład ekspertów i specjalistów nie będących członkami Komisji;
4)   wyznacza - w razie potrzeby - autorów koreferatów i opinii pomocniczych, określa ich zakres i termin opracowania;
5)   decyduje o potrzebie wizji w terenie oraz ustala jej ewentualny termin i miejsce.
§ 5. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji zapewnia Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim.
2. Wyznaczony przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego pracownik Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim:
1)  zapewnia właściwą organizację prac Komisji;
2)  protokołuje posiedzenia;
3)  prowadzi dokumentację Komisji i dba o właściwy obieg dokumentów.
§ 6. W posiedzeniach Komisji uczestniczą: Przewodniczący, minimum jeden członek, a w zależności od potrzeby także: przedstawiciel inspirującego opiniowanie tematu (inwestora), autorzy opinii pomocniczych i koreferatów oraz eksperci zaproszeni przez przewodniczącego.
§ 7. 1. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Komisji zawiadamia się jej uczestników stałych i osoby zaproszone na 7 dni przed jego terminem. Wraz z zawiadomieniem powinny być rozesłane streszczenia materiałów, opinii, koreferatów niezbędnych dla przygotowania się uczestników do posiedzenia komisji oraz wskazać należy miejsce i czas udostępnienia tych materiałów, których powielenie lub inne opracowanie z przyczyn technicznych nie będzie możliwe.
2. W przypadku, gdy posiedzenie nie może się odbyć w wyznaczonym terminie, Przewodniczący wyznacza nowy termin, w trybie określonym w ust. 1, z tym, że okres wyprzedzającego datę posiedzenia powiadomienia może być skrócony do 5 dni.
§ 8. 1. Komisja wyraża swoją opinię w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Komisji.
2. Pisemną opinię i wnioski komisji przygotowuje Przewodniczący we współpracy z członkami Komisji uczestniczącymi w posiedzeniu.
3. Opinie i wnioski Komisji referuje jej Przewodniczący.
4. Opinie i wnioski Komisji udostępnia się inicjatorom tematu, inwestorowi, autorom i zaangażowanym w przygotowanie tematu ekspertom. Pozostałym zainteresowanym opinię i wnioski Komisji udostępnia się na ich wniosek.
 
III. Postanowienia końcowe
 
§ 9. 1. Członkom komisji za udział w posiedzeniach przysługuje:
1)   zwrot delegacji za podróż środkami komunikacji publicznej;
2)   stałe wynagrodzenie w wysokości:
a)   300 zł brutto (słownie: trzysta złotych) – przewodniczący Komisji
b)   250,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) - członek
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne jest każdorazowo na podstawie wykazu obecnych na posiedzeniu członków Komisji sporządzonego przez pracownika Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w oparciu o listę obecności i zaparafowanego przez Przewodniczącego Komisji.
3. Wykonywanie opinii, referatów i koreferatów dla potrzeb Komisji jest wynagradzane w oparciu o stawkę wynegocjowaną każdorazowo przez zamawiającego i obciąża inicjującego temat.
§ 10. Koszty działalności Komisji obciążają budżet Gminy Lubień Kujawski.
§ 11. Komisja zostaje rozwiązana po wydaniu opinii projektu ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Lubień Kujawski”.
 
 

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (13 lutego 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (13 lutego 2013, 11:10:52)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (28 stycznia 2016, 08:15:35)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 970