2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

ZARZĄDZENIE NR 02/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12.02.2013 r.


ZARZĄDZENIE NR 02/2013
Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12.02.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego przez
ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubień”

 
            Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami), zarządza się co następuje:
       § 1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie robót budowlanych polegających na przywróceniu atrakcyjności środowiska przyrodniczego przez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubień, w następującym składzie:
1.Przewodniczący: Ryszard Machnowski
2. Z-ca przewodniczącego: Elżbieta Dominowska
3. Sekretarz: Bogumiła Sztela
2. Komisja Przetargowa ma charakter doraźny i zakończy swoje czynności z chwilą podpisania umowy o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
       § 2. Nadaje się Regulamin Pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowaniu, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
       § 3. Zobowiązuje się Komisję Przetargową, do przeprowadzenia postępowania, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej, o którym mowa w § 2, niniejszego zarządzenia.
       § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
       § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na przywróceniu atrakcyjności środowiska przyrodniczego przez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubień oraz nadania Regulaminu Pracy tej Komisji.
 
Wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami), w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1649). Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotówkach równowartość kwoty, o których mowa wyżej, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego (art. 21 ust 1 ustawy), który określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia (44kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (12 lutego 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (12 lutego 2013, 08:50:48)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (28 stycznia 2016, 08:15:15)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 622