Zameldowanie na pobyt stały

KARTA USŁUGI NR:22


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Zameldowanie na pobyt stały
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1743).
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Druk "zgłoszenie pobytu stałego" .
2. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały.
3. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość - odpis skrócony aktu urodzenia).
4. Książeczka wojskowa.
5. Dokument, z którego wynika najem lub własność lokalu (ewentualnie czynności zameldowania można dokonać w obecności wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu, po okazaniu przez nią ww. dokumentu, celem potwierdzenia faktu pobytu osoby meldującej się).
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie potwierdzenia zameldowania (ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia).
Termin realizacji:
 
Niezwłocznie
Opłaty:
Opłata za wydanie decyzji wynosi 10zł, płatne w kasie Urzędu .
Nie podlega opłacie.
Tryb odwoławczy:
Dotyczy wyłącznie spraw spornych załatwianych na wniosek zainteresowanej strony.
Uwagi:
 
Zameldowanie obywateli RP na pobyt stały:
1. Do zameldowania nie jest wymagane osobiste zgłoszenie się.
2. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę.
4. Zameldowanie noworodka na pobyt stały dokonuje z urzędu właściwy organ gminy w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy, na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego przez Urząd Stanu Cywilnego, który sporządził ten akt, bez konieczności wypełniania formularza "zgłoszenie pobytu stałego".
5. Jeżeli dane na zgłoszeniu pobytu stałego budzą wątpliwości, organ Urzędu Miejskiego wszczyna postępowanie o zameldowanie, które kończy wydaniem decyzji.

Formularze: Wzór karty (354kB) pdf
Wniosek o zameldowanie na pobyt stały (71kB) word
Wniosek o zameldowanie na pobyt stał (521kB) pdf
Wniosek zgłoszenie pobytu stałego (44kB) word
Wniosek zgłoszenie pobytu stałego (152kB) pdf
Wzór wniosku o zameldowanie na pobyt stały (351kB) pdf
Wzór wniosku zgłoszenie pobytu stałego (154kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczyński (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 23:30:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2475