Wymeldowanie decyzją administracyjną

KARTA USŁUGI NR:18

Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
sekretariat@lubienkujawski.pl


I NAZWA USŁUGI:

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze decyzji administracyjnej.


II PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności i tekst jednolity z 2015r. poz.388

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).


III WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie.

2. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi; wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sadu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.


IV OPŁATY:

Opłata skarbowa z tytułu wydania decyzji administracyjnej – 10 zł.

Odwołanie od decyzji zwolnione z opłaty.

Opłata skarbowa z tytułu udzielenia pełnomocnictwa – 17 zł.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628).

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).


V TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Po złożeniu podania organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (bada legalność pobytu osoby w lokalu m.in. przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza kontrolę meldunkową); postępowanie to kończy decyzja administracyjna o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby.

2. Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).


VI TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Mieroszowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


VII MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

ul. Wojska Polskiego 29

87-840 Lubień Kujawski

pokój nr 21, II piętro

tel. 54 284 43 33

e-mail: ewl@lubiienkujawski.pl


godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, od 7:30 do 15:30

wtorek od 7:30 do 16:00

piątek od 7:30 do 15:00


VIII UWAGI:

1. Zgodnie z art. 35 ustawy, organ gminy, właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje osoba zameldowana, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 23:07:24)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (5 czerwca 2015, 08:48:19)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2424