Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały

KARTA USŁUGI NR:20


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1999).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1743),
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. U. UE. L. z 2001 r. Nr 81, poz. 1 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14.07.2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia pobytu stałego,
2. do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, wypis z księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu,
3. zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego – w przypadku, gdy osoba była poprzednio zameldowana na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
4. cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany albo zezwolenie na osiedlenie się,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej lub udzieleniu zgody na pobyt tolerowany,
5. obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,
1. członek rodziny obywatela UE niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski
Sposób załatwienia sprawy:
 
Przyjęcie zgłoszenia pobytu stałego i wydanie cudzoziemcowi zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały pod wskazanym adresem.
Termin realizacji:
 
Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
Opłaty:
Nie podlega opłacie.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi:
 
1. w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba,
2. za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu,
3. zasady meldowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się do obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskim oraz do członków ich rodzin.
1. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, kartę pobytu oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydaje Wojewoda Kujawsko - Pomorski. Wnioski składa się w Kujawsko - Pomorski Urzędzie Wojewódzkim.

Formularze: Wzór karty (357kB) pdf
Wniosek o zameldowanie na pobyt stały (41kB) word
Wniosek o zameldowanie na pobyt stały (99kB) pdf
Wniosek zgłoszenie pobytu stałego (71kB) word
Wniosek zgłoszenie pobytu stałego (440kB) pdf
Wzór wniosku o zameldowanie na pobyt stały (303kB) pdf
Wzór wniosku zgłoszenie pobytu stałego (195kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 23:17:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 615