Wymeldowanie z pobytu stałego.

KARTA USŁUGI NR:17


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Wymeldowanie z pobytu stałego.
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. 2010, nr 257, poz. 1743).
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Druk "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" .
2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość - odpis skrócony aktu urodzenia).
3. Książeczka wojskowa.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie potwierdzenia wymeldowania z pobytu stałego.
Termin realizacji:
 
Niezwłocznie.
Opłaty:
Nie podlega opłacie.
Tryb odwoławczy:
Dotyczy wyłącznie spraw spornych załatwianych na wniosek zainteresowanej strony.
Uwagi:
 
1. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo udzielone na piśmie. 2. Wymeldowania dokonuje osoba opuszczająca miejsce pobytu najpóźniej w dniu jego opuszczenia.
3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej (wymeldowanie następuje z urzędu).

Formularze: Wzór karty (328kB) pdf
Wniosek zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego (40kB) word
Wniosek zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego (150kB) pdf
Wzór wniosku zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego (151kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczyński (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 23:02:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2567