Podatek od środków transportu osób prawnych, wnioski w sprawach ulg

KARTA USŁUGI NR:34


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Podatek od środków transportu osób prawnych, wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat).
Podstawa prawna:
 
 
 
art. 48 § 1 i 2 a oraz art. 67 § 1 i 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z pózn. zmianami).
Wymagane dokumenty:
 
 
1.Wiosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłat,
2.Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty,
3.Wniosek o rozłożeniu na raty podatku, zaległości podatkowej, opłaty,
4.Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać,
5.Załączniki:
- Oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178),
- sprawozdanie finansowe ( np. F-01, Rb- 30 ),
- bilans,
- specyfikacja zobowiązań i należności,
- kopia planu finansowego,
- kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego,
- kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych ( US, ZUS ),
- kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego,
- w przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności,
- kopia ewentualnych programów naprawczych,
- dokumenty potwierdzające ewentualną kradzież pojazdu,
- umowy kupna - sprzedaży pojazdów,
- inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawskim
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie wniosku
Termin realizacji:
 
Do 30 dni - od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty:
Brak opłat.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w pok. nr 7).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
 
1.W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Formularze: Wzór karty (354kB) pdf
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku (68kB) word
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku (633kB) pdf
Wniosek o rozłożenie podatku na raty (68kB) word
Wniosek o rozłożenie podatku na raty (330kB) pdf
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej (68kB) word
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej (384kB) pdf
Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności podatku (738kB) pdf
Wzór wniosku o rozłożenie podatku na raty (731kB) pdf
Wzór wniosku o umorzenie zaległości podatkowej (866kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (7 listopada 2011)
Opublikował: adm (8 listopada 2011, 04:30:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2487