Podatek od nieruchomości od osób prawnych, wnioski w sprawie ulg

KARTA USŁUGI NR:32


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Podatek od nieruchomości od osób prawnych, wnioski w sprawie ulg (umorzeń odroczeń, rat)
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty lub,
2. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty lub,
3. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty.
4. Załączniki:
a) Oświadczenie przedsiębiorcy na mocy art.110 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) - w przypadku, gdy wnioskująca osoba prawna jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ww. ustawy,
b) szczegółowe udokumentowanie powołanych w uzasadnieniu wniosku motywów przez wykazanie istnienia "ważnego interesu podatnika" lub "ważnego interesu publicznego" oraz udokumentowanie osiaganych dochodów-sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata działalności poprzedzające rok w którym podatnik zwraca się z wnioskiem, inne dokumenty świadczące o aktualnej sytuacji ekonomicznej podatnika,
c) zgodnie z art. 37 ust 1 ustawy z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 ze zm. ), przedsiębiorcy ubiegający sie o pomoc są zobowiązani do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy informacji o pomocy udzielonej im w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku według ustalonego w ustawie wzoru.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawskim
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie wniosku
Termin realizacji:
 
Do 30 dni - od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty:
Opłata skarbowa: - nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Formularze: Wzór karty (351kB) pdf
DN – 1 (128kB) word
DN – 1 (231kB) pdf
ZN – 1/A (56kB) word
ZN – 1/A (146kB) pdf
ZN – 1/b (102kB) word
ZN – 1/b (257kB) pdf
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatk (70kB) word
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatk (636kB) pdf
Wniosek o rozłożenie podatku na raty (71kB) word
Wniosek o rozłożenie podatku na raty (639kB) pdf
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej (70kB) word
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej (731kB) pdf
Wzór DN-1 (243kB) pdf
Wzór_ZN – 1/A (157kB) pdf
Wzór ZN-1b (268kB) pdf
Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności podatku (348kB) pdf
Wzór wniosku o rozłożenie podatku na raty (348kB) pdf
Wzór wniosku o umorzenie zaległości podatkowej (427kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (7 listopada 2011)
Opublikował: adm (8 listopada 2011, 03:53:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2635