Podatek od środków transportu osób fizycznych, wnioski w sprawach ulg

KARTA USŁUGI NR:33


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Podatek od środków transportu osób fizycznych, wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat).
Podstawa prawna:
 
 
 
art. 48 § 1 i 2 a oraz art. 67 § 1 i 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z pózn. zmianami).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Wiosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłat,
2. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty,
3. Wniosek o rozłożeniu na raty podatku, zaległości podatkowej, opłaty,
4. Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać., 5. Załączniki:
- Oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178),
- Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- odcinki emerytur lub rent - kopie,
- zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku - potwierdzenie. w sprawie podatku od nieruchomości.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawskim
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie wniosku
Termin realizacji:
 
Do 30 dni - od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty:
Brak opłat.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
 
1.W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Formularze: Wzór karty (353kB) pdf
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku (70kB) word
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku (731kB) pdf
Wniosek o rozłożenie podatku na raty (71kB) word
Wniosek o rozłożenie podatku na raty (640kB) pdf
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej (70kB) word
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej (731kB) pdf
Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności podatku (730kB) pdf
Wzór wniosku o rozłożenie podatku na raty (734kB) pdf
Wzór wniosku o umorzenie zaległości podatkowej (898kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.mielczynski (7 listopada 2011)
Opublikował: adm (8 listopada 2011, 04:14:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2378