Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, wnioski w sprawie ulg

KARTA USŁUGI NR:31


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, wnioski w sprawie ulg (umorzeń, odroczeń, rat).
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1.Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty,
2.Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty,
3.Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty,
Wniosek podatnik składa w zależności od ulgi z jakiej chce skorzystać. 4.Załączniki do wniosku:
- zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- odcinki emerytur lub rent - kopie,
- zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia dowodu pobieranego zasiłku),
- potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.),
- potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty ),
- udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne),
- kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego,
- inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawskim
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie wniosku
Termin realizacji:
 
Do 30 dni - od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty:
Opłata skarbowa: - nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w pok. nr 8).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
 
1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Formularze: wzór karty (351kB) pdf
DN-1 (128kB) word
DN-1 (232kB) pdf
ZN-1A (56kB) word
ZN-1A (146kB) pdf
ZN-1B (102kB) word
ZN-1B (257kB) pdf
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku (70kB) word
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku (344kB) pdf
Wniosek o rozłożenie podatku na raty (70kB) word
Wniosek o rozłożenie podatku na raty (345kB) pdf
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej (70kB) word
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej (345kB) pdf
Wzór_DN – 1 (243kB) pdf
Wzór_ZN – 1/A (58kB) word
Wzór_ZN – 1/B (267kB) pdf
Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności podatku (347kB) pdf
Wzór wniosku o rozłożenie podatku na raty (348kB) pdf
Wzór wniosku o umorzenie zaległości podatkowej (427kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.mielczynski (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (7 listopada 2011, 01:05:01)

Ostatnia zmiana: adm (7 listopada 2011, 01:24:16)
Zmieniono: dod.pliki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1725