Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, korekta łączna zobowiązania pieniężnego w trakcie roku podatkowego.

KARTA USŁUGI NR:30


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, korekta łączna zobowiązania pieniężnego w trakcie roku podatkowego.
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
( Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm. ).
Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
Wniosek w sprawie korekty łącznego zobowiązania pieniężnego,
Wypełniony formularz IN-1-informacja w sprawie podatku od nieruchomości.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie wniosku , ksero aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntu.
Termin realizacji:
 
Wydanie decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Opłaty:
Nie pobiera się.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
 
1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia prowadzącemu sprawę.

Formularze: Wzór karty (328kB) pdf
IN – 1 (111kB) word
IN – 1 (184kB) pdf
Wzór IN – 1 (197kB) pdf

metryczka


Wytworzył: PMielczynski (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (7 listopada 2011, 00:58:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1091