Zawarcie oraz Rejestracja małżeństw

KARTA USŁUGI NR:12

ZdjęcieUrząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
sekretariat@lubienkujawski.pl


  Podstawa prawna: 

 • Art. 76-80 oraz art. 89 ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (t.j. Dz U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 204)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 180)
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych a dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń  stanowiących podstawę sporządzania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).


I.   DOKUMENTY  OD  WNIOSKODAWCY:

Obywatel polski:

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa:
 • zapewnienie - dokument, w którym każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo przedstawia informacje o sobie oraz składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody  uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 10 - 15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
 • jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa
 • jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo
 • jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce - zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał  uprzednio w związku małżeńskim - także dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Dokumenty potwierdzające ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa         
 • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa
 • odpis prawomocnego orzeczenia ustalającego nieistnienie małżeństwa  
Dodatkowo, jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dziecko (dzieci), przedstawiają o tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone, jeśli jest znany.

Cudzoziemiec:
 • zapewnienie
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem osoba może zawrzeć małżeństwo, z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu
 • jeżeli na podstawie  wyżej wymienionych  dokumentów nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (tj. ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), -odpis aktu urodzenia, a jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa


III.  OPŁATA  SKARBOWA:                            

84 zł - sporządzenie aktu małżeństwa (cywilnego, wyznaniowego)        
38 zł - wydanie zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą        
38 zł - wydanie zaświadczenie o stanie cywilnym 

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: 57955710290000318620000003

1000 zł – ślub poza urzędem– opłata dodatkowa

             
                                                      
IV.   TERMIN  I TRYB  REALIZACJI:

Złożenie dokumentów do ślubu cywilnego: 
 • może nastąpić najwcześniej 6 miesięcy przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa (zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński),
 • zapewnienia mogą zostać złożone najpóźniej 1 miesiąc przed planowaną datą ślubu cywilnego. Termin ten może ulec skróceniu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Złożenie dokumentów do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi:
 • w okresie 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu wyznaniowego (zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia).
   

V. JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego
87-840 Lubień Kujawski ul. Wojska Polskiego 29
Telefon: 54 2844332 e-mail: usc@lubienkujawski.pl


VI. TRYB  ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy – wniosek do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.


VII. UWAGI:

Nazwiska małżonków i dzieci zrodzonych z małżeństwa

Oświadczenie o nazwisku noszonym przez każdego z małżonków po zawarciu małżeństwa jest składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dokumentu przedkładanego duchownemu do zawarcia tzw. ślubu konkordatowego).

Oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci są składane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie.

Małżonkowie mogą:
 • nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich
 • zachować swoje dotychczasowe nazwisko 
 • połączyć ze swoim  dotychczasowym nazwiskiem nazwisko drugiego małżonka
Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

W razie niezłożenia oświadczeń w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Dzieci noszą nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków.

Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach.

Małżonkowie mogą wskazać:
 • nazwisko jednego z nich
 • nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka
Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo zgodne oświadczenia o nazwisku dziecka, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.


Rejestracja małżeństwa

Akt małżeństwa sporządzany jest na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego a w przypadku małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki cywilno – prawne na podstawie stosownych dokumentów przekazanych przez duchownego (tj. zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego) do urzędu stanu cywilnego w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa. 

Liberalizacja zasad zawierania małżeństw poza siedzibą urzędu stanu cywilnego - ślub poza urzędem stanu cywilnego.

Kierownik urzędu stanu cywilnego może udzielić ślubu poza urzędem stanu cywilnego w miejscu, które położone jest na terytorium gminy, w okręgu której jest właściwy miejscowo czyli na obszarze właściwości urzędu stanu cywilnego, w którym pełni tę funkcję.
 
Zawarcie małżeństwa poza siedzibą urzędu stanu cywilnego może nastąpić na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo (nupturienta) stanowiący jej życzenie, o ile wskazane miejsce ceremonii zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Odmowa przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu  następuje w formie pisemnej.

metryczka


Wytworzył: Kierownik USC (13 maja 2015)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 17:14:59)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (13 maja 2015, 12:51:15)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2452