Rejestracja urodzeń

KARTA USŁUGI NR:08

ZdjęcieUrząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
sekretariat@lubienkujawski.plPodstawa prawna: 
  • Art. 52 - 61 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1741  ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 171)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.788 ze zm.)


I.  DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY:


karta urodzenia lub karta martwego urodzenia, dowód osobisty osoby zgłaszającej urodzenie (do wglądu)
    

II. OPŁATA SKARBOWA:
Brak


III.   TERMIN I TRYB REALIZACJI:

W dniu dokonania zgłoszenia. 


IV.  JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA:


Urząd Stanu Cywilnego,  
87-840 Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 22    
pokój nr 22, tel.54 284 43 32


V. TRYB  ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.


VI.  UWAGI:

Nowo narodzone dziecko musi zostać zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, tj. w urzędzie stanu cywilnego na obszarze działania którego urodziło się dziecko.

Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić w terminie: 
  • 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia
  • 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia

Urodzenie zgłasza matka lub ojciec dziecka (posiadający pełną zdolność do czynności prawnych). Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, mogą dokonać tego zgłoszenia jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych

W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonają: przedstawiciel ustawowy matki (np. jej rodzic) lub opiekun matki.

Zgłoszenia urodzenia można dokonać także przez pełnomocnika.

Rejestracja urodzenia

Akt urodzenia sporządzany jest na podstawie: karty urodzenia (karty martwego urodzenia) i protokołu dokumentującego zgłoszenie urodzenia, podpisanego przez osobę zgłaszającą urodzenie i kierownika urzędu stanu cywilnego.

Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia. 

Wybór imienia (imion) dla dziecka

Oświadczenie o wyborze imienia (imion) dla dziecka składa osoba zgłaszająca urodzenie.

Ograniczenia dotyczące wybieranego imienia dla dziecka:

  • nie więcej niż 2 imiona
  • imię nie może mieć charakteru ośmieszającego i nieprzyzwoitego
  • nie może to być imię w formie zdrobniałej
Nowością jest możliwość wyboru imienia (imion) obcego niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka; może być to imię nie wskazujące na płeć, ale w powszechnym znaczeniu przypisane do danej płci.

Odmowa wpisania do aktu urodzenia wybranego imienia

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia (imion) w formie zdrobniałej, mającego charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazującego na płeć dziecka (kierując się powszechnym znaczeniem imienia).

Od decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego o odmowie wyboru imienia (imion) dla dziecka i nadaniu mu z urzędu imienia (imion) przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 

Zmiana imienia dziecka

W terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem oświadczenie o zmianie imienia dziecka zamieszczonego w tym akcie.

metryczka


Wytworzył: Kierownik USC (13 maja 2015)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 16:45:40)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (13 maja 2015, 12:15:59)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2938