Zajęcie pasa drogowego


KARTA USŁUGI NR:43


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
sekretariat@lubienkujawski.pl
Nazwa usługi:
Zajęcie pasa drogowego.
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1693 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004, nr 140 poz. 1481).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003r. nr 177 poz. 1729)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. z 2005 r., nr 67 poz. 583)
Uchwała Nr XXVI/227/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.06.2021r., poz. 3139).
Wymagane dokumenty:
 
 
I. Zajęcie pasa drogowego związane z wykonaniem robót lub umieszczeniem urządzeń:
1.Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
3. Szczegółowy harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
4. Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drodze, w przypadku, gdy zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
5. Warunki techniczne wykonania przyłącza
6. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót – kopia
7. Uzgodnienia dokumentacji – do wglądu
II. Zajęcie pasa drogowego związane z umieszczeniem reklam:
1.Wniosek
2.Projekt reklamy.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski, pokój nr. 23, tel. 54 284 43 49
Sposób załatwienia sprawy:
 
W formie decyzji. O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Jeśli jej nie wybierze decyzja zostanie wysłane pocztą.
Termin realizacji:
 
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Opłaty:
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji .
Uwagi:
 
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi udzielonego w drodze decyzji administracyjnej.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (10kB) plik

Wniosek o umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi (11kB) plik

metryczka


Wytworzył: PMielczynski (7 listopada 2011)
Opublikował: adm (8 listopada 2011, 16:20:42)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 marca 2023, 08:13:50)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3759