Wydanie zezwolenia na budowę (przebudowę) zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości, pól uprawnych

KARTA USŁUGI NR:42


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 32 40, faks 54 284 35 00
sekretariat@lubienkujawski.pl
Nazwa usługi:
Wydanie zezwolenia na budowę (przebudowę) zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości, pól uprawnych.
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Prawidłowo wypełniony wniosek
2. Mapa (2 egz.) w skali 1:1000 lub 1:500 z planem zagospodarowania działki z zaznaczoną lokalizacją zjazdu.
3. Informacja o charakterze obiektu:
- sposobie wykorzystania terenu,
- wielkości obiektu,
- wielkości i strukturze ruchu generowanego przez obiekt, - informacja na temat miejsc postojowych.
4. Kopia dokumentu poświadczającego tytuł prawny do nieruchomości.
5. Kopia udzielonego pełnomocnictwa wraz z kopią opłaty skarbowej w kwocie 17 zł (jeśli w imieniu właściciela nieruchomości występuje pełnomocnik).
6. Kopia opłaty skarbowej w kwocie 82 zł (w przypadku gdy zjazd nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego)..
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie decyzji administracyjnej lub sporządzenie umowy cywilnoprawnej.
Odbiór decyzji lub umowy cywilnoprawnej osobiście lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Termin realizacji:
 
Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.
Opłaty:
W przypadku, gdy zjazd nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego - za wydanie decyzji - 82,00 zł.
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Uwagi:
 
1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia budowy (przebudowy) zjazdu, może wystąpić właściciel nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub jego pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa).
Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzyskanie decyzji bądź jej odmowa następuje po przedłożeniu w Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.
2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej lub umowy cywilnoprawnej.
3. W zezwoleniu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne.

Formularze:

Wniosek o lokalizację zjazdu (16kB) word

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (7 listopada 2011)
Opublikował: adm (8 listopada 2011, 16:03:12)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (9 lutego 2023, 11:59:52)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2911