Wydanie zezwolenia na budowę (przebudowę) zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości, pól uprawnych

KARTA USŁUGI NR:42


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 32 40, faks 54 284 35 00
sekretariat@lubienkujawski.pl
Nazwa usługi:
Wydanie zezwolenia na budowę (przebudowę) zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości, pól uprawnych.
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.430 z dnia 2 marca 1999 r.).
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Prawidłowo wypełniony wniosek
2. Mapa (2 egz.) w skali 1:1000 lub 1:500 z planem zagospodarowania działki z zaznaczoną lokalizacją zjazdu.
3. Informacja o zgodności zagospodarowania przestrzennego nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (tzw. opinia lokalizacyjna).
4. Informacja o charakterze obiektu:
- sposobie wykorzystania terenu,
- wielkości obiektu,
- wielkości i strukturze ruchu generowanego przez obiekt, - informacja na temat miejsc postojowych.
5. Kopia dokumentu poświadczającego tytuł prawny do nieruchomości.
6. Kopia udzielonego pełnomocnictwa wraz z kopią opłaty skarbowej w kwocie 17 zł (jeśli w imieniu właściciela nieruchomości występuje pełnomocnik).
7. Kopia opłaty skarbowej w kwocie 82 zł (jeśli wniosek dotyczy zjazdu publicznego).
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie decyzji administracyjnej lub sporządzenie umowy cywilnoprawnej.
Odbiór decyzji lub umowy cywilnoprawnej osobiście lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Termin realizacji:
 
Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.
Opłaty:
W przypadku, gdy zjazd nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego - za wydanie decyzji - 82,00 zł.
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Uwagi:
 
1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia budowy (przebudowy) zjazdu, może wystąpić właściciel nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub jego pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa).
Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzyskanie decyzji bądź jej odmowa następuje po przedłożeniu w Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.
2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej lub umowy cywilnoprawnej.
3. W zezwoleniu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne.

Formularze:

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości, pól uprawnych (36kB) word

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (7 listopada 2011)
Opublikował: adm (8 listopada 2011, 16:03:12)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (19 lutego 2020, 09:48:01)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2572