Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

KARTA USŁUGI NR:40


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.
Podstawa prawna:
 
 
 
art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z poźn. zm.)
art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006 r., poz. 1635 z późniejszymi zmianami).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
2. oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy;
3. oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy
4. kopia decyzji o warunkach zabudowy
5. ewentualne upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski, pokój nr. 18, tel. 54-2844-352
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie poprawnie wyplenionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami
Wydanie decyzji i przekazanie decyzji zainteresowanym stronom (o formie odbioru decyzji decyduje wnioskodawca).
Termin realizacji:
 
Do miesiąca.
Opłaty:
Opłaty skarbowe za przeniesienie decyzji – 56zł Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy decyzja o warunkach zabudowy była zwolniona z opłaty skarbowej (np. budownictwo mieszkaniowe).
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubień Kuj.
Uwagi:
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Formularze: Wzór karty (283kB) pdf
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (71kB) word
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (349kB) pdf
Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy (68kB) word
Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy (346kB) pdf
Oświadczenie wnioskodawcy występującego o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy w miejsce dotychczasowego inwestora (68kB) word
Oświadczenie wnioskodawcy występującego o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy w miejsce dotychczasowego inwestora (346kB) pdf
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (352kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: PMielczynski (7 listopada 2011)
Opublikował: adm (8 listopada 2011, 14:36:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3439