Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

KARTA USŁUGI NR:07


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 26 października 1982r. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz.1635 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
4. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
5. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski, pokój nr 19, Tel. 54 284 43 36
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie zezwolenia z oznaczeniem grupy zawartości alkoholu.
Termin realizacji:
 
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Opłaty:
Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej. 2. Opłatę za korzystanie z zezwoleń wnosi się na rachunek Urzędu lub w kasie Urzędu Miejskiego przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
1. Za wydanie zezwolenia po raz pierwszy: • na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525,00 zł,
• na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 525,00 zł,
• na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - 2 100,00 zł.
2. Za wydanie zezwolenia po raz kolejny: • na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku, minimum 525,00 zł,
• na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku, minimum 525,00 zł,
• na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku, minimum 2 100,00 zł.
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
3. 3. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza miasta w Lubieniu Kujawskim
Uwagi:
 
Wydawanie zezwoleń i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu.
a. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony:
• przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na minimum 4 lata,
• a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na minimum 2 lata.
b. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie zgłasza organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
c. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych (koktajle), z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.
d. Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty lub niezłożenia oświadczenia, można wydać zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych na okres do 6 miesięcy (następne zezwolenie można uzyskać po upływie 12 miesięcy od upływu terminu ważności tego zezwolenia).
2. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej usytuowanych: • Na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich.
• Na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników.
• W miejscach i w czasie masowych zgromadzeń.
• Ośrodkach i obiektach komunikacji publicznej.
• W obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.
• Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na podstawie jednorazowych zezwoleń może odbywać się na imprezach na otwartym powietrzu wyłącznie w wyznaczonych punktach na terenie przewidzianym na odbycie imprezy, z wyłączeniem imprez organizowanych dla dzieci i młodzieży. 3. Zezwolenie wygasa w przypadku:
• Likwidacji punktu sprzedaży.
• Upływu terminu ważności zezwolenia.
• Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży.
• Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.
• Niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowym terminie.
4. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty lub niezłożenia oświadczenia może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Formularze: Wzór karty (375kB) pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (389kB) pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (72kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (67kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (200kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczyński (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 15:43:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2456