Zmiana wpisu w CEIDG

KARTA USŁUGI NR:05


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Zmiana wpisu w CEIDG
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 220, poz. 1447 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764)
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 r. Nr 106, poz. 622) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Czytelnie wypełniony wniosek CEIDG-1
• 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zmianę wpisu do CEIDG (do wglądu)
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG można złożyć:
1. on-line – przy użyciu podpisu elektroniczne, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.
2. w urzędzie gminy – osobiście przez pełnomocnika lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).
Urząd Miejski Lubień Kujawski, pokój nr 19, 54 284 43 36 Składając osobiście wniosek o zmianę wpisu do CEIDG organ gminy potwierdza tożsamość przedsiębiorcy oraz potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
Jeśli wniosek do CEIDG będzie niepoprawny to:
1. gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
2. gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany we wpisie w CEIDG
Termin realizacji:
 
Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku.
Opłaty:
Nie podlega opłacie.
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania zmiany w CEIDG stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
Uwagi:
 
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych. Przed wypełnieniem wniosku o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1 należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku

Formularze: Wzór karty (372kB) pdf
CEIDG-1
CEIDG-MW
CEIDG-RB
CEIDG-RD
CEIDG-PN
CEIDG-SC
CEIDG_POPR
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1
wzory wypełnień (4532kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczyński (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 15:10:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2451