Zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (wykreślenie)

KARTA USŁUGI NR:03


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (wykreślenie)
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr. 155, poz. 1095 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764)
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Czytelnie wypełniony wniosek CEIDG-1
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Wniosek o zaprzestaniu (wykreślenie) wykonywania działalności gospodarczej można złożyć:
1. on-line – jeśli twój wpis został już przeniesiony do CEIDG, przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia,
2. w urzędzie gminy – osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym, (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza).
Urząd Miejski Lubień Kujawski, pokój nr 19, Tel. 54 284 43 36 Jeśli wniosek do CEIDG będzie niepoprawny to:
1. gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
2. gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie decyzji o zaprzestaniu (wykreśleniu) wykonywania działalności gospodarczej.
Termin realizacji:
 
Organ ewidencyjny wydaje informację o zaprzestaniu (wykreśleniu) wykonywania działalności gospodarczej bez zbędnej zwłoki
Opłaty:
Nie podlega opłacie.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji o wykreśleniu wpisu z CEIDG przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi:
 
Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca może być także wykreślony z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:
1. Gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,
2. Stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
3. Niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
4. Utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust 1 albo ust 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
5. Gdy został dokonany z naruszeniem prawa,
6. Wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przed wypełnieniem wniosku wykreślenia wykonywania działalności gospodarczej CEIDG-1 należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku.

Formularze: wzór karty (363kB) pdf
CEIDG-1
CEIDG-MW
CEIDG-RB
CEIDG-RD
CEIDG-PN
CEIDG-SC
CEIDG_POPR
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1
wzory wypełnień (4472kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 12:16:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2803